KDV İadesini Süresinde Talep Etmeyi Unutmayın

Genek kural olarak Mali İdare, hakkında vergi incelemesine başlanıldığını mükellefe yazılı olarak bildirmek ve bu tarihten itibaren; iade incelemelerini 3 ay içerisinde, belirli konu yada konularla sınırlı incelemeleri 6 ay içerisinde, konu sınırlaması olmaksızın her türlü iş ve işlemlerin kontrol edilebildiği tam incelemeleri ise 12 ay içerisinde tamamlatmak zorundadır.

Bununla birlikte mükellefler de iade taleplerini, iadeye konu işlemin gerçekleştiği andan itibaren belirli bir süre içesinde yapmak zorundadır.

Örneğin 3065 sayılı KDV Kanununun 29/2. Maddesine göre mükellefler (%1, %8 gibi) indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerini iadeye konu işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın en geç Kasım ayı beyannamesinin verileceği, yani 26 Aralık tarihine kadar talep etmek zorundadırlar.

Yakın zaman kadar durum böyleyken, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade talepleri haricindeki diğer iade talepleri için mükellef yönünden kısıtlayıcı bir süre mevcut olmadığından mükellefler zamanaşımı süresi içerisinde, istedikleri zaman geçmişe dönük düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade talebinde bulunabilmekteydiler.

Ancak 7104 sayılı Kanunun 10. maddesiyle 3065 sayılı KDV Kanununun 32. maddesinin birinci fıkrasına “İndirilemeyen Katma Değer Vergisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla” ibaresi eklendi ve bu değişiklik 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girdi.

Böylece 2019 ve müteakip vergilendirme döneminde gerçekleşecek iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin talep edilebileceği süre Kanunda açıkça yer almış oldu.

Akabinde 23 Seri Nolu Tebliğ’in 13’ncü maddesiyle ile Ana Tebliğin (IV/A) bölümünün sonuna 8. İade Talep Süresi” başlıklı bölüm eklenerek yapılan bu değişiklikler sonrası 2019 ve sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan KDV iade talep sürelerine ilişkin usul ve esalar yeniden belirlenerek konu Tebliğde örneklerle detaylı şekilde açıklandı.

Buna göre;

  • Kanun metninde ve tebliğde yer alan iade talep sürelerinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade talep edilmesi kesinlikle mümkün değildir.
  • 7104 sayılı Kanunla getirilen iade talep süreleri, 2019 ve müteakip vergilendirme dönemlerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan KDV iade talepleri için geçerlidir.
  • 2018 ve önceki yıllara ilişkin işlemlerden kaynaklanan iadeler, eskiden olduğu gibi 5 yıllık tarh zamanaşımı süresi içerisinde düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle talep edilebilir.
  • 2019 ve müteakip vergilendirme dönemlerine ilişkin işlemlerden doğan KDV iadeleri, iadeye konu işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar (2 yıllık süre içerisinde) talep edilmek zorundadır.
  • Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren 6 ay içerisinde ibrazı zorunludur.
  • YMM Raporunun süresi içerisinde ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.
  • İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade talepleri, en geç işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Kasım döneminde beyannameye dahil edilmeli bu yılın sonuna kadar talep dilekçesiyle birlikte gerekli diğer belgelerle iadenin talep edilmesi gerekir. KDV beyannamesinde bu süre içerisinde iadenin talep edilmemesi veya iade talep dilekçesi ve eklerinin verilmemesi iade hakkını ortadan kaldırmaktadır. İadenin talep edilebilmesi için gerekli olan YMM raporunun ise indirimli orana tabi işlemi izleyen yılın sonundan itibaren 6 ay içinde ibrazı zorunludur, bu süre içinde ibraz edilmezse talep incelemeye sevk edilerek vergi müfettişince düzenlenecek inceleme raporu sonucuna göre değerlendirilir.

Örnek : Mart/2019 döneminde indirimli orana tabi işlem nedeniyle oluşan iade edilebilir KDV, Kasım/2020 dönemi KDV beyannamesinde en geç 26 Aralık tarihine kadar ilgili satıra kaydedilmelidir. Bu tarihe kadar düzeltme beyannamesi verilmesi mümkündür. 31.12.2020 tarihine kadar iade talep dilekçesi ile birlikte indirilecek KDV listesi, yüklenilen KDV listesi, satış faturaları listesi, teminat mektubu ve diğer belgelerin sisteme yüklenmesi zorunludur. Bu işlemlerin yapılmaması iade talebinin reddedilmesi sonucunu doğuracaktır. 30.6.2021 tarihine kadar yeminli mali müşavir KDV tasdik raporunun vergi dairesine verilmemesi halinde talep vergi incelemesine sevk edilir.

  • Tam istisna kapsamında olan ihracat, ihraç kayıtlı teslimler, araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırım teşvik belgesi kapsamındaki teslimler, uluslar arası taşıma işleri, diplomatik ve uluslar arası anlaşmalar kapsamında istisna edilen teslim ve hizmetler ile engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları teslimleri nedeniyle oluşan iade alınabilir KDV, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar KDV beyannamesinin ilgili satırına yüklenilen KDV tutarının girilmesi ve iade talep dilekçesi ve eki belgelerin sisteme girilmesi suretiyle talep edilebilir, aksi halde iade talebine olumsuz cevap verilir. Yeminli mali müşavir raporu gerektiği durumlarda ise işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren 6 ay içinde raporun vergi dairesine teslimi gerekmektedir.

Örnek : Nisan/2019 döneminde yapılan ihracat nedeniyle iade edilebilir KDV, 31.12.2021 tarihine kadar beyannamenin yüklenilen KDV satırına girilmelidir. Ayrıca bu tarihe kadar iade talep dilekçesiyle birlikte indirilecek KDV listesi, yüklenilen KDV listesi, satış faturaları listesi, teminat mektubu (tercihe bağlı), hesaplama tablosu ve gerekli diğer belgelerle birlikte sisteme yüklenir. Bu süre geçtiğinde düzeltme yoluyla iade talep etmek mümkün değildir. Yeminli mali müşavir raporuyla nakden iade alınması gerekiyorsa KDV iade tasdik raporunun 30.6.2022 tarihine kadar vergi dairesine teslim edilmesi gerekir. Bu süre içinde raporun teslim edilememesi veya teslim edilmeyeceğinin bildirilmesi halinde iade talebi vergi incelemesine gönderilir.

  • Kısmi tevkifat işlemlerinden doğan KDV iadelerinde de, tam istisna işlemlerden kaynaklanan iade süreleri geçerlidir.

 

Hüseyin DEMİR
Yeminli Mali Müşavir

İndirimli oran kdv iadesi