Bülten: 2021/28 7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

 

 1. GENEL BİLGİ

Hatırlanacağı üzere, küresel salgının yayılımının ve etkilerinin devam etmesi nedeniyle yapılandırma taksitlerini ödeyemeyen ya da borçları yapılandırma kapsamında bulunmayan vatandaşlarca yeni bir imkân verilmesi taleplerinin yoğunlaşması ve ayrıca kesinleşmiş borçlar dışında ihtilaflı aşamada bulunan veya henüz inceleme ve takdir işlemleri tamamlanmamış borçlar için de ihtilaflara son verilmesi ya da yeni ihtilaflar başlatılmaması amacıyla düzenleme yapılmasına ilişkin kamuoyundan talepler üzerine yeni bir yapılandırma düzenlemesi içeren yasa teklifi Meclise sunulmuş buna ilişkin değerlendirmelerimize ise 27.05.2021 tarih ve  2021/27 sayılı bültenimizde yer verilmişti.

Bahsi geçen Kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında bazı değişikliklere uğrayarak 7326 Kanun numarası ve “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” başlığı ile yasalaşmıştır.

Komisyonda yapılan değişikliklere örnek olarak;

– Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince matrah artırımına esas beyan edilen matrahlara uygulanacak oran 2016 yılı için %30 olarak öngörülmüşken %35 olarak yasalaşmış 2020 yılı için %20 olarak öngörülen oran ise %15 olarak yasalaşmıştır.

– Kasa ve ortaklar cari hesaplarının düzeltilmesi için ödenmesi gereken oran %5 olarak öngörülmüşken %3 olarak yasalaşmıştır.

Daha önceki bültende de değinildiği üzere Kanunda;

– İhtilaflı ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için de yapılandırma imkânı getirilerek bu aşamalardaki alacakların bir an önce hazineye intikalinin sağlanması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması ve işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler öngörülmüştür.

– İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkânı sağlanarak bu kıymetlerin bilançolarda güncel değerleriyle yer alması yönünde düzenleme önerilmiştir.

– Bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçların yapılandırılması da düzenlenmiştir.

– Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenlemeler yapılmıştır.

Maddeler itibariyle Kanun’un içeriği aşağıdaki gibidir.

Madde 1 Kapsam ve Tanımlar
Madde 2 Kesinleşmiş alacakların tahsilinden vazgeçme
Madde 3 Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar
Madde 4 İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler
Madde 5 Matrah ve vergi artırımı
Madde 6 İşletme kayıtlarının düzeltilmesi
Madde 7 Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları
Madde 8 Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ve kesinleşmemiş idari para cezalar
Madde 9 Ortak hükümler
Madde 10 Diğer hükümler
Madde 11 Taşınmazlar ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi
Madde 12 30/04/2021 tarihi itibarıyla prim borcu olan ve ödeme yapmayan sigortalıların, sigortalılık sürelerinin durdurulması, prim borçlarının silinmesi, talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesi
Madde 13 Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması hususunda düzenleme
Madde 14, 15, 16 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile ilgili değişiklikler

 

 1. KAPSAM

2.1 Yapılandırma kapsamına giren alacaklar

1) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi ve vergi cezalara ilişkin olarak;

– 30/4/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

– 2021 yılına ilişkin olarak 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden
vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için
tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

– 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına
bağlı olmayan vergi cezaları,

2) 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları (24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre verilen idari para cezaları, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç)

3) Yukarıdaki bentler dışında kalan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç),

4) İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı
hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu
ve ortaklardan alacakların beyanı,

5) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük
Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret
Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip
edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı
alacakları,

6) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun
kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayım tarihine veya bu Kanunun ilgili
hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

– 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum
karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme
cezası ve gecikme zammı alacakları,

– 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk
sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

– 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale
konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda
bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı
gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

– 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları
uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme
zammı alacakları,

– İlgili kanunları gereğince takip edilen 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin damga
vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı
alacakları,

7) İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde Kanunun tarihi itibarıyla ödenmemiş
bulunan asli ve fer’i alacakları,

8) Belediyelerce takip edilmekte olan;

 1. a) 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki
  dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken
  beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri,
  gecikme zamları, 2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
  tahakkuk eden vergi (2021 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve
  diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç) ve bunlara
  bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla
  ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,
 2. b) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’nci maddesine göre tahsili gereken ve
  vadesi 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı
  tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,
 3. c) 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su
  abonelerinden olan ve vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde
  bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık
  ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve
  zamlar dâhil) alacakları,
 4. d) Büyükşehir belediyelerinin, 09/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11
  inci maddesine göre vadesi 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde
  bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile
  bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil)
  alacakları,

9) 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon
idarelerinin, vadesi 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları
ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde
düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

10)Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 30/04/2021
tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla
ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme
alacakları.

2.2. Kanunun kapsadığı dönem

30/04/2021 Tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ilişkin olup, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır.

Buna göre;

– Gelir/Kurumlar vergisi beyannamesi yönünden 2021 takvim yılı kapsam dışı kalmaktadır.

– Aylık beyanı gereken stopaj gelir vergisi ve katma değer vergisi yönünden Nisan/2021 ve müteakip vergilendirme dönemleri kapsam dışı kalmaktadır.

– 15 Günlük dönemler halinde vergilendirmeyi gerektirir mükellefiyetler için beyanname verme süresinin son günü 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) öncesine rastlayanlar kapsama girmektedir.

 1. KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN TAHSİLİNDEN VAZGEÇME

Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasında alacağın bir kısmının ödenmesi bir kısmının ise silinmesi öngörülmüş olup buna göre Maliye Bakanlığı’na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklarla ilgili durum aşağıdaki gibidir;

Ödenecek Kısım Tahsilinden Vazgeçilecek Kısım
Vergi asıllarının tamamı Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si
İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’si İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si
Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının kalan % 70’i,
Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

 

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında Teklifin 2’nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraların a bendi hükmü uygulanacak, Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ihtirazi kayıtla beyan edilmiş ancak ödenmemiş vergiler dava konusu yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Kanunun 2’nci maddesi kapsamında yapılandırılacak, ihtilafa ilişkin yargı mercilerince verilmiş kararlar dikkate alınmadan mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk eden tutar esas alınarak Kanun hükmünden yararlanılacaktır.

Ödenecek Kısım Tahsilinden Vazgeçilecek Kısım
Tahakkuk etmiş vergilerin tamamı Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı
Gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar Gecikme zammı

 

Bu Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı gecikme
faizi ve gecikme zammı yerine Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla, bu Kanunda belirtilen ödeme süresi sonuna kadar 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü uygulanmaz.

Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerin üreticileri ve
ithalatçılarının, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (6)
numaralı bendinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki kapsamında kullanılma
zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretleri kullanmalarına izin verilebilmesi için bu Kanun kapsamında yapılandırılan ve vadesi 1/3/2016 tarihinden sonra gelen 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan ürünlere ilişkin özel tüketim vergisi, vadesi 1/10/2020 tarihinden sonra gelen katma değer vergisi ve bu vergilere ait beyannameden doğan damga vergisi ile bu vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının ödenmesi şarttır.

2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ücretler ile su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarından vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olanlar ile bunlara bağlı fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dâhil) hakkında birinci fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı cezaların ve fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilir.

Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dâhil) hakkında birinci fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilir.

2560 sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin,
vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi
itibarıyla ödenmemiş bulunan; su ve atık su bedeli alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dâhil) hakkında birinci fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilir.

YİKOB’ların, vadesi 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun
yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen
alacak asılları ile buna bağlı fer’i alacakları hakkında birinci fıkranın (ç) bendi hükümlerine
göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Bu madde hükmünden yararlananlar, ayrıca 213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen indirimlerden yararlanamazlar.

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için
mükelleflerce bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde kapsamında yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımlandığı tarih kabul edilir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de vade tarihinde değişiklik yapılmaz.

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

Mart 2021 ve öncesi dönemlere ait katma Değer Vergisi Beyannameleri ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri Kanun kapsamındadır. Nisan 2021 dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannameleri ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri Kanun kapsamı dışındadır.

1-15 Nisan dönemine ilişkin ÖTV beyannameleri Kanun kapsamındadır. 16-30 dönemine
ilişkin ÖTV beyanları ise kapsam dışındadır.

 1. KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar üç grupta yer almaktadırlar;

Birincisi; Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar.

İkincisi; Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla ilgisine göre istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar.

Üçüncüsü; uzlaşma aşamasında bulunan tarhiyatlar.

Birinci Durum

Kanunun yayımı tarihi itibariyle;

– İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da,

– Dava açma süresi henüz geçmemiş olan

ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklardan

Alacağın konusu Alacağın Durumu
Vergi/Gümrük vergilerinin asıllarının %50’si ödenecek.
Kalan kısmın (%50’nin) tahsilinden vazgeçilecek
Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları Tamamının tahsilinden vazgeçilecek
Vergi aslına bağlı olmayan cezalar (usulsüzlük, özel usulsüzlük) Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i ödenecek.
Kalan kısmın (% 75’in) tahsilinden vazgeçilecek.
Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek,
Bunların yerine, vergi aslının ödenecek %50’lik kısmı üzerinden, aylık Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecek.
İkinci Durum

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilgisine göre;

– İstinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da,

– İstinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya,

– Karar düzeltme yoluna başvurulmuş,

olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklardan

2.1. Vergi Mahkemesi Tarhiyatı Terkin Etmişse Alacağın konusu Alacağın Durumu
Vergi/Gümrük vergilerinin asılları İlk tarhiyata/ tahakkuka esas verginin/gümrük vergisinin %10’u ödenecek.

Kalan kısmın (% 90’ın) tahsilinden vazgeçilecek.

Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları Tamamının tahsilinden vazgeçilecek
Vergi aslına bağlı olmayan cezalar (usulsüzlük, özel usulsüzlük) Asla bağlı olmayan cezaların % 10’u ödenecek.

Kalan kısmın (% 90’ın) tahsilinden vazgeçilecek

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, vergi aslının ödenecek %10’luk kısmı üzerinden, aylık Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecek.
2.2 Vergi Mahkemesi Tarhiyatı Tasdik Etmişse Alacağın konusu Alacağın Durumu
Vergi/Gümrük vergilerinin aslları Tasdik edilen kısmın tamamı,

terkin edilen kısmın % 10’u ödenecek.

Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları Tamamının tahsilinden vazgeçilecek
Vergi aslına bağlı olmayan cezalar (usulsüzlük, özel usulsüzlük) Asla bağlı olmayan cezalarda tasdik edilen ceza tutarının % 50’si, terkin edilen

Ceza tutarının % 10’u ödenecek.

Kalan kısmın tahsilinden vazgeçilecek.

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek,

Bunların yerine, Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecek.

2.3. Danıştay veya bölge idare mahkemesi bozma kararı vermişse Alacağın konusu Alacağın Durumu
Vergi/Gümrük vergilerinin aslları %50’si ödenecek.
Kalan kısmın (% 50’nin) tahsilinden vazgeçilecek.
Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları Tamamının tahsilinden vazgeçilecek
Vergi aslına bağlı olmayan cezalar (usulsüzlük, özel usulsüzlük) Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i ödenecek.
Kalan kısmın (% 75’i) tahsilinden vazgeçilecek.
Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek,

Bunların yerine, Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecek.

2.4. Kısmen onama, kısmen bozma kararı verilmişse; onanan kısım için “tasdik kararı”, bozulan kısım için “bozma kararıhükümleri geçerli olacaktır.
Üçüncü Durum

(Tarhiyat Sonrası) Uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere;

– Başvuruda bulunulmuş,

– Uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da,

 – Uzlaşma sağlanamamış ancak dava açma süresi geçmemiş

olanlar.

 
 
 
Alacağın konusu Alacağın Durumu  
Vergi/Gümrük vergilerinin asılları %50’si ödenecek.
Kalan kısmın (% 50’nin) tahsilinden vazgeçilecek.
 
Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları Tamamının tahsilinden vazgeçilecek  
Vergi aslına bağlı olmayan cezalar (usulsüzlük, özel usulsüzlük) Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i ödenecek.

Kalan kısmın (% 75’i) tahsilinden vazgeçilecek.

 
Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek,

Bunların yerine, Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecek.

 
 

 

 1. İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER

5.1. İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan mükelleflerin durumu

Kanun’un kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanun’un yayımlandığı tarihten önce başlanılmış ve Kanun’un yayım tarihi itibariyle henüz tamamlanamamış vergi incelemeleri sonucunda tarh edilecek vergiler ile bunlara bağlı cezalar ve gecikme faizleri ile vergi aslına bağlı olmayan cezalardan;

– Vergi aslının %50’si ödenecek; kalan %50’lik kısmın tahsilinden vazgeçilecektir.

– Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, iştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezaları için vergi cezasının %25’i ödenecek kalan kısmı silinecektir.

– Vergi aslına bağlı olmayan (usulsüzlük, özel usulsüzlük) cezaların %25’i ödenecek; kalan (% 75’lik kısmın tahsilinden vazgeçilecektir.

– Gecikme faizleri yerine verginin vade tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar aylık Yİ-ÜFE oranlarıyla hesaplanacak tutar ödenecektir.

Kanun’un yayımı tarihini izleyen (muhtemelen) iki ay içerisinde tamamlanamayan incelemeler ise düşecektir.

 

 

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış ve Kanunun yayım tarihi itibariyle tamamlanamamış vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerinin tamamlanması sonucunda tarh edilecek vergiler ile bunlara bağlı cezalar ve gecikme faizleri ile vergi aslına bağlı olmayan cezalar
Alacağın konusu Alacağın Durumu
Vergilerinin asılları %50’si ödenecek.
Kalan kısmın (% 50’nin) tahsilinden vazgeçilecek.
Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları Tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezaları için vergi cezasının %25’i ödenecek

Vergi aslına bağlı olmayan cezalar (usulsüzlük, özel usulsüzlük) Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i ödenecek.
Kalan kısmın (% 75’in) tahsilinden vazgeçilecek.
Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Gecikme faizleri yerine verginin vade tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar aylık Yİ-ÜFE oranlarıyla hesaplanacak tutar ödenecek.

 

Diğer ücret mükelleflerinin, 31/08/2021 tarihine kadar vergi dairelerine başvurarak 2021
takvim yılına ilişkin gelir vergilerini tarh ettirmeleri ve karnelerine işletmeleri kaydıyla önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi bir vergi ve ceza aranmaz. Madde uygulamasında incelemeye başlama tarihi, 213 sayılı Kanunun 140’ıncı maddesine göre tayin olunur.

Madde hükmünden yararlananlar, ayrıca 213 sayılı Kanunun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim, 4458 sayılı Kanunun uzlaşma ve 5326 sayılı Kanunun peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanamazlar.

Matrah veya vergi artırımında bulunulması, bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, 5’inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi ve üçüncü fıkrasının (e) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 02/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) sonuçlandırılamaması hâlinde, bu işlemlere devam edilmez. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz.

Madde hükmünden yararlanmak için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan
başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi ve dava açılmaması gerekmektedir.

5.2. Pişmanlıkla veya kendiliğinden yapılan beyanlar

Kanun’un kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar;

– 213 Sayılı VUK’nun 371’inci maddesine göre pişmanlıkla veya 30/4’üncü maddesine göre kendiliğinden verilen beyannameler,

– 4458 sayılı Kanun’a ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde beyan edilmeyen aykırılıklara ait gümrük vergileri ile faizleri ile,

– 30/04/2021 Tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilmesi gerektiği halde bu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu hâlde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması,

bu kapsamda olup buna göre;

– Tarh edilen verginin tamamı ödenecek; vergi aslına bağlı olmayan cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

– Pişmanlık zammı veya gecikme faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihine kadar Yi-ÜFE tutarı ödenecek; pişmanlık zammı ve gecikme faizinin tamamı silinecektir.

– Vergi ziya cezasının tamamı silinecektir.

 1. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

6.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahlarının Artırımı

Mükellefler, belirtilen şartlar dâhilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları
takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi
incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat
yapılmaz.

Hem asgari oran hem de asgari tutar koşulu bulunmaktadır.

Eğer mükellefler o yıla ilişkin olarak kanuni süresinde beyanname vermiş, bunun üzerinden tahakkuk eden vergiyi süresinde ödemiş (ve bu vergi türleri için bu Kanun’un 2’nci ve 3’üncü madde hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla) bu şekilde artırılan matrah üzerinden %15 oranında hesaplanacak tutarda daha vergi ödeyecektir. Bu durumda olanlar için; istisna, indirim ve/veya mahsup nedeniyle ödenmesi gereken vergi doğmamış olması halinde de mükellefler düzenlemeden yararlanacaklardır.

Eğer mükellefler o yılda matrah beyan etmemiş ise veya hiç beyanname verilmemiş ise elde ettiği gelir unsuru ve/veya vergilendirme yönetime göre asgari matrah tutarı esas alınacak artırılan/beyan edilen matrah üzerinden her yıl için (sabit) %20 oranında vergi hesaplanacak ve ödenecektir. – Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan oluşan mükellefler için vergilendirmeye esas alınacak asgari matrah, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların ilgili yıllar itibarıyla 1/10’undan,

– Geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için mükellefler için vergilendirmeye esas alınacak asgari matrah, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların ilgili yıllar itibarıyla 1/5’inden,

– Bunlar dışında kalan diğer gelir vergisi mükellefleri için ise vergilendirmeye esas alınacak asgari matrah işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutardan,

az olamaz. Bunlara ilişkin tablo aşağıdaki gibidir;

Yıl Artırım Oranı Zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç
beyanname verilmemiş olması halinde beyanı gereken asgari matrah tutarları
İşletme Hesabına tabi olanlar Bilanço esasına tabi olanlar ile Serbest Meslek erbapları Sadece Basit Usule tabi olanlar Sadece GMSİİ Diğer gelir vergisi mükellefleri Kurumlar vergisi mükellefleri
2016 35% 31.900 47.000 4.700 9.400 31.900 94.000
2017 30% 33.200 49.800 4.980 9.960 33.200 99.600
2018 25% 35.250 52.900 5.290 10.580 35.250 105.800
2019 20% 37.500 56.200 5.620 11.240 37.500 112.400
2020 15% 42.500 63.700 6.370 12.740 42.500 127.500

 

6.2. Katma Değer Vergisi Matrahlarının Artırımı

Katma değer vergisi mükelleflerinin, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerinde yer alan Hesaplanan KDV tutarı toplamları üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda katma değer vergisini artırmaları halinde ilgili dönemlere ilişkin katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

Yıl Oran
2016 3%
2017 3%
2018 2,5%
2019 2%
2020 2%

 

Katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur. Şu kadar ki, mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları hâlinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde artırımda bulunulur.

Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içindeki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır.

Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden ve artırım talebinde bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır. Sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden yapılan incelemelerde artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemeyecektir.

Buna göre ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak nazara alınmayacak, ödenmesi gereken katma değer vergilerinden indirilmeyecek veya herhangi bir şekilde iade konusu yapılmayacaktır.

Bir aylık vergilendirme dönemine tabi olan katma değer vergisi mükelleflerince, artırımda bulunulmak istenilen yıl içindeki vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak;

– Verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinden, en az üç döneme ait beyannamenin verilmiş olması hâlinde, bu yıla ait dönemlerden verilmiş olan beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisi tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olmak üzere yıllık hesaplanan katma değer vergisi tutarı bulunur ve bu tutar üzerinden yukarıda belirtilen oranlara göre artırım tutarı hesaplanacaktır.

– Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle kanun hükmünden yararlanılabilecektir. Bu durumda olan adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklarda ortakların tamamının gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmaları şarttır.

– İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması, tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması veya diğer nedenlerle takvim yılının bütün dönemlerinde hesaplanan katma değer vergisi bulunmaması hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle kanun hükmünden faydalınabilecektir. Şu kadar ki, ilgili takvim yılı içinde burada belirtilen durumların yanı sıra vergiye tabi diğer işlemlerin de mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi çıkan mükellefler ile yıl içinde beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte beyannamelerinin bazılarında hesaplanan KDV bulunmayan mükelleflerin bu fıkra hükmüne göre ödemeleri gereken KDV tutarı, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak %18 oranındaki KDV tutarından aşağı olmamak kaydıyla, hesaplanan KDV bulunan beyannamelerdeki vergiler toplamına yukarıda belirtilen oranlar uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır. Bu kapsama giren mükelleflerin, gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmaları gerekmektedir.

6.3. Ücret stopajında artırım

Ücretli olarak çalışanlardan vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların beyan ettikleri ücret ödemelerine ilişkin tutarların yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda gelir (stopaj) vergisini artırmaları halinde, ilgili dönemlere ilişkin gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

İlgili yıllarda muhtasar beyanname vermemiş mükellefler için bu maddede asgari işçi sayıları ve bu işçilere ilişkin asgari ücret tutarları belirtilerek düzenleme yapılacaktır.

 

Yıl Vergi artırım oranı
2016 6%
2017 5%
2018 4%
2019 3%
2020 2%

 

6.4. Serbest meslek ve kira stopajında matrah artırım

Muhtasar beyannamelerinde yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden; aşağıda belirtilen oranlarda gelir (stopaj) vergisini artırmaları halinde, ilgili dönemlere ilişkin gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

İlgili yıl içinde verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen tutarlar bir yıla iblağ edilmeyecektir.

Yıl Vergi artırım oranı
2016 6%
2017 5%
2018 4%
2019 3%
2020 2%

 

 1. İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

7.1. İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların durumu

Mükellefler işletmelerde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 31/08/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebileceklerdir.

Bu şekilde aktife kaydedilen emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açılacaktır.

Emtia için ayrılan karşılığın ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde bu tutar sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir.

Makine, teçhizat ve demirbaşlar için ise ayrılan karşılıklar birikmiş amortisman olarak dikkate alınacaktır.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına Satın Alınan Mal olarak kaydedeceklerdir.

Bu şekilde beyan edilen makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanacak ve bu tutar ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi Hesaplanan KDV’den indirilemeyecektir. Ancak emtia üzerinden ödenen vergiler genel esaslara göre indirim konusu yapılabilecektir.

Beyan edilen mallar ÖTV’nin konusuna giriyorsa beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükellefler, bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan özel tüketim vergisini, beyanname verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile beyan ederek aynı süre içinde ödeyeceklerdir.

7.2. Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların durumu

Mükellefler kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31/08/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), emtialar bakımından aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafı kâr oranını, makine, teçhizat ve demirbaşlar bakımından kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedellerini dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebileceklerdir.

Gayrisafı kar oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği durumlarda mükelleflerin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır.

Bu şekilde hesaplanıp ödenmesi gereken katma değer vergisinin ilk taksitinin beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitlerinin ise beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü aylarda olmak üzere üç eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

7.3. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların durumu

Mükellefler 31/12/2020 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31/08/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.

Belirtilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

Bu kapsamda ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilemeyecektir.

Bu şekilde beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. Bu kapsamda beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2021 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme yapmaları gerektiği durumlarda düzeltme işlemlerinin de aynı süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza önerilmeyecek, faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.

 1. SGK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

8.1. SGK alacaklarının yapılandırma kapsamı

Yapılan düzenleme ile 2021/ Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait;

– Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası
primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi,

– 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6^’ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

– 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,

İdari para cezaları,

– İş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları,

– Yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

– Asgari İşçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarları,

– 4/b sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak
alacaklar,

– Tarımsal kesinti sorumlularının tevkifat borçları,

Yapılandırılmaktadır.

8.2. İdari Para cezalarının yapılandırılması

7326 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin 30/4/2021
tarihi (bu tarih dâhil) ve önceki sürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari
para cezalarından en geç Kanunun yayım tarihinden önce kesinleşmiş olan idari para
cezaları (İPC) yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

Aynı şekilde 30/4/2021 tarihi (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine
kadar başvuran borçlulara ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tebliğ edilen idari para
cezası asılları da yeniden yapılandırma kapsamına alınacaktır.

30.04.2021 tarihinden önce işlenen fiillere ilişkin idari para cezasının yarısı silinerek, kalan yarısı ile beraber idari para cezasının aslına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılmaktadır.

8.3. Genel sağlık sigortalıların prim borçlarının yapılandırılması

5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları; gecikme cezası
ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilen 2021 Nisan ayı ve önceki
aylara ilişkin olan genel sağlık sigortası prim borç asıllarını, başvuru şartı aranmaksızın 31/12/2021 (dahil) tarihine kadar, peşin veya taksitler halinde ödeyebileceklerdir. 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki 2021 yılı Nisan ayı ve öncesi borçların 31/12/2021 (dahil) tarihine kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, 2017 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin kalan prim borçlarına 1/4/2017 tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar, 2017 yılı Mart ayı ve sonrasına ilişkin kalan prim borçlarına ise son ödeme tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.2021/Nisan ayı ve öncesine ait GSS primlerinin 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek ve bu kapsamdakiler 31.12.2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

8.4. Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılması

30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale
konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının, ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar işverene tebliğ edilmiş ve peşin ödeme seçeneği ile yapılandırma
başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borcun tamamının varsa aynı
işyerinin yapılandırılmış diğer borçlarıyla birlikte en geç ilk taksit son ödeme tarihine kadar(bu tarih dâhil) ödenmesi gerekmektedir.

Peşin olarak hesaplanan borcun ilk taksit son ödeme tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30/11/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacaktır.

8.5. Rücu alacaklarının yapılandırılması

7326 sayılı Kanun kapsamında olan, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39
uncu ve 76 ncı maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129’uncu maddesi gereğince, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak açılan rücuan alacak davalarının karara çıkıp kesinleşmesi halinde, kesinleşen kusur durumuna göre bakiye SGK alacağının tahsili için açılan ve derdest olan davalarda, kesinleşen kusur durumuna göre Kurum alacağı belli ve sabit olduğundan, bu nitelikteki derdest davalarda davalıların, 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talebinde bulunmaları durumunda, davaya konu SGK alacağı yapılandırılabilecektir.

8.6. Bağ-Kur sigortalılarının durdurulmuş hizmetlerinin ihyası

Köy ve mahalle muhtarları ile Bağkur sigortalılarının, durdurulmuş sigortalılık sürelerinin,
durdurulmuş sürelere ait prim tutarının Yİ-ÜFE ile güncellenmiş halinin, 1/11/2021 tarihine
kadar(31/10/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) müracaat etmeleri ve 1/11/2021
tarihine kadar (31/10/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) ödemeleri halinde,
durdurulmuş süreleri ihya edilerek sigortalılık süresinden sayılacak, bu kapsamdakilerden
ödeyecekleri Yİ-ÜFE’li tutarda herhangi bir indirim yapılmayacaktır.

Durdurulan sürelere ilişkin ödenmesi gereken tutarın tamamını en geç ilk taksit ödeme
süresi olan 1/11/2021 (bu tarih dâhil) ödenmemesi halinde ise ihya işlemi geçerli
sayılmayacak, yapılmış olan ödemeler varsa bu süreler dışındaki prim borçlarına mahsup
edilecek, yoksa ayrıca bir faiz hesaplanmaksızın ilgililere iade edilecektir.

8.7. SGK Yapılandırması dışında tutulan alacaklar

 1. a) 15-5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar,
 2. b) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,
 3. c) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar,
 4. d) Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar,
 5. e) Kira alacakları,

8.8. Yapılandırılan SGK alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenmesi

Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’nunun en son 01.11.2021 tarihinde (31.10.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE uygulanan tutar (%90) silinecektir.

– Taksitli ödeme seçeneği tercih edenlerin, borçlarını 2 taksit halinde ödemeleri halinde, prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin en son 31.12.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE uygulanan tutarı (%50) silinecektir.

8.9. Başvuru, taksit sayıları ve ödeme süreleri

Yapılandırmadan yararlanmak için 31.08.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak gerekmekte olup ilk taksit 2021/Ekim ayında başlamak üzere, ikişer aylık dönemlerde en fazla 18 taksitte ödenebilecektir.

Taksitle ödemeyi tercih edenler; 6, 9, 12, 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.
Taksitle ödemelerde;

– 6 eşit taksit için (1,09),

– 9 eşit taksit için (1,135),

– 12 eşit taksit için (1,18),

– 18 eşit taksit için (1,27),

katsayısı uygulanacaktır.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar, aylık taksitler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir.

İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuz altı (36) eşit taksitte (72 ay vade) ödenebilir.

6736, 7020 ve 7143 sayılı kanuna göre yapılandırılan ve yapılandırılmaları devam eden alacaklar için, devam eden yapılandırmalarını bozup 7326 sayılı kanun hükümlerinden yararlanamayacaktır. Asılları ödenmiş alacakların, fer’ilerinin %40’ının ödenmesi halinde kalan %60’ı silinecektir.

8.10. Yapılandırmanın bozulması

Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular, 7326 sayılı Kanun uyarınca ödemeleri
gereken tutarları, en geç ilk taksit son ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödememeleri
veya aynı tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç ilk taksit son ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapmamaları halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde
bulunan borçluların;

– Birinci taksitini ilk taksit son ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil), ikinci taksiti
31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), tam olarak ödememesi,

– İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2’den fazla
taksitini ödememesi,

– İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki
taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini
takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51
inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme
zammı ile birlikte ödememesi, halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

8.11. Yapılandırmanın faydaları

Yapılandırma kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımı tarihinden
sonra gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanmayacaktır. Yapılandırma için herhangi
bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırma kapsamında yapılacak ödemeler tutarında, tatbik edilen hacizler kaldırılacaktır. Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecektir. Borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

Taksitlendirmede ilk taksitin ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alınabilecektir.

 1. ORTAK HÜKÜMLER

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

– 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

– Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere
ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30/9/2021
tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine
ödenecek tutarların ise ilk taksitini 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer
taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit
taksitte ödemeleri,

gerekmektedir.

Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.

– Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak
ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve,

1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarların (Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme
faizi dâhil) %90’mın tahsilinden vazgeçilir.

2) Bu Kanunun l inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile (g) bendinin (1) numaralı
alt bendi kapsamında olan ve bu Kanuna göre yapılandırılan idari para cezalarından
%25 indirim yapılır.

3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde
fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutardan
(bu Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %50
indirim yapılır.

– Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde
katsayı uygulanmaz ve,

1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak
tutarlar (Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık
değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme
faizi dâhil) üzerinden %50 indirim yapılır.

2) Bu Kanunun l inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile (g) bendinin (1) numaralı
alt bendi kapsamında olan ve bu Kanuna göre yapılandırılan idari para cezalarından
%12,5 indirim yapılır.

3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde
fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutardan
(bu Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %25
indirim yapılır.

– Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak
şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte
ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden
daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

 1. Altı eşit taksit için (1,09),
 2. Dokuz eşit taksit için (1,135),
 3. On iki eşit taksit için (1,18),
 4. On sekiz eşit taksit için (1,27),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler
halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ve tam ödenmek
koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit
tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti)
izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme
zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik
ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında
ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu Kanun
hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı
idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

Kanuna göre ödenecek taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 Türk lirasına
(bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş
sayılmaz.

Kanun kapsamına giren alacakların altıncı fıkrada belirtilen şekilde tamamen
ödenmemiş olması hâlinde borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun
hükümlerinden yararlanırlar. Kanun kapsamında yapılandırıldığı hâlde bu Kanunda
öngörülen süre ve şekilde ödenmeyen alacakların yapılandırma öncesi türü ve vadesi
dikkate alınarak takip işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yapılır ve bu Kanunun
yayımı tarihinden önce başlamış olan takip işlemleri geçerliliğini koruyarak kaldığı
yerden devam eder.

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanuna göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından,
borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir.

Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu Kanunda yer alan
hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı tarihten sonraki süreler için
faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer’i amme alacağı hesaplanmaz.

Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan
ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu Kanuna
göre ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun
talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir.
Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine göre
ödenmesine engel teşkil etmez. Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılan
borçların, borç durumunu gösterir belgede yer almaması için bu borçların en az
%10’unun ödenmiş olması şarttır.

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler
uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için
ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini
belirtmeleri şarttır.

Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunulan borçlara ilişkin dava
açılamaz ve hiçbir mercie şikayette bulunulamaz.

Cumhurbaşkanı 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan
edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) mücbir sebep hâlinin vukuu tarihinden
itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, mücbir sebep hâlinin bitim
tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar
uzatmaya yetkilidir.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Kanunu hükümlerine göre, 30/4/2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmesine
rağmen ödenmemiş olan, üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından
alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları tamamının, birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i
alacakların tahsilinden vazgeçilir. Düzenlemeden yararlanılabilmesi için 30/09/2021
tarihine kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.

30/4/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı
tarihine kadar ödenmemiş olan; 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek
mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik
payı borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip
eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı
eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce
kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Düzenlemeden yararlanılabilmesi için 31/08/2021 tarihine kadar alacaklı birime
başvurulması şarttır.

193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların, bu Kanunun 3 ve 4 üncü maddelerine göre yapılandırılarak
kesinleşmesi ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi şartıyla, ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergilerin vergi ziya cezası uygulanmaksızın tarh edileceği hükmü uygulanmaz. Bu Kanunun 3 ve 4’üncü maddelerine göre yapılandırılarak kesinleşen tarhiyatlar, yapılandırmanın ihlal edilmemesi şartıyla 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında değerlendirilmez. Şu kadar ki, anılan bent kapsamında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce söz konuşu tarhiyatlar nedeniyle 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesi kapsamında yararlanılamayan indirim tutarları için bir düzeltme yapılamaz.

30/04/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan; 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve
Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkârların
üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları
federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini
geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık
dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara
uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden
vazgeçilir. Düzenlemeden yararlanılabilmesi için 31/08/2021 tarihine kadar alacaklı
birime başvurulması şarttır.

30/04/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan; 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık
Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj
kredisi borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami
toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına
isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden
vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için 31/08/2021 tarihine kadar baro
kesenekleri için ilgili baroya, staj kredisi alacakları için Türkiye Barolar Birliğine
başvurulması şarttır.

30/04/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun
yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi
oldukları odalara olan aidat borçları asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun
yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde
ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun
yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların
tahsilinden vazgeçilir. Düzenlemeden yararlanılabilmesi için 31/08/2021 tarihine
kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.

30/04/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan; 23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk
Tabipleri Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları
odalara olan aidat borçları ile odaların Merkez Konseyine olan birlik payı borçlarının
asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden
üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit
taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Düzenlemeden yararlanılabilmesi
için 31/08/2021 tarihine kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.

30/04/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun
yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş
Hekimleri Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları
odalara olan aidat borçları ile odaların Türk Diş Hekimleri Birliğine olan birlik payı
borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini
takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam
altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden
yararlanılabilmesi için 31/08/2021 tarihine kadar alacaklı birime başvurulması veya
bu fıkrada belirtilen ödeme zamanında ilk taksitin ödenmesi şarttır.

09/03/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk
Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair
Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat
borçları ile odaların Türk Veteriner Hekimleri Birliğine olan birlik payı borçlarının
asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden
üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit
taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce
kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra
hükmünden yararlanılabilmesi için 31/08/2021 tarihine kadar ilgili odaya/birliğe
başvurulması şarttır.

 1. TAŞINMAZLAR İLE AMORTİSMANA TABİ DİĞER İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLENMESİ

213 sayılı Kanunun geçici 31’inci maddesine altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere
eklenecek olan fıkra uyarınca;

– Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri değişiklik fıkrasının yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı
bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al
işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç)
31/12/2021 tarihine kadar geçici 31’nci maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere
uymak koşuluyla yeniden değerleyebilirler.

– Bu fıkra kapsamında yapılan yeniden değerleme sonrası pasifte özel bir fon
hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi,
yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine
beyan edilir ve ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname
verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Önceki fıkralarda taşınmazlar için öngörülen hükümler bu fıkra uygulamasında
amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için de geçerlidir.

 1. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEME

30/04/2021 tarihi itibarıyla prim borcu olan ve ödeme yapmayan sigortalıların, sigortalılık
sürelerinin durdurulması, prim borçlarının silinmesi, talep edilmesi halinde durdurulan
sigortalılık sürelerinin ihya edilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

 1. 5834 SAYILI KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DÜZENLEME

22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi
Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici
madde ilave edilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 20/5/2021 tarihinden önce olup
da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin
ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek
kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer
kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye
Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi
geciken kısmının 31/12/2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden
yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal
kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz.

(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri
yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai
sorumluluk doğurmaz.”

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında
ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi
müşterilerinin maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme
performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenleme
yapılmıştır.

Söz konusu Kanun düzenlemeleri yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kanun’un tam metni ektedir.

 

Bülten 2021-28 Eki

Share: