Reel Olmayan Finansman Maliyeti (ROFM)

En basit tabiriyle fiyatın 100.000TL olan bir araç satın alındı. Bu satın alma işlemi için kredi çekildi ve 50.000-TL finansman maliyeti aracın maliyetine eklendi. 100.000TL tutarındaki araç 150.000TL olarak kabul edip enflasyon düzeltmesi yapılırsa yanlış olur, çünkü aracın reel fiyatı 100.000TL’dir. 50.000TL reel olmayan bir finansman gideridir ve bunun ayrıştırılması gerekir. Aracın sadece reel maliyet değeri enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.

Enflasyon düzeltmesinde amaç mali tablolarda kayıtlı iktisadi kıymetlerin mali tablo tarihi itibari ile enflasyonun etkisinden arındırılmış değerlerinin bulunmasıdır. Mali tabloda yer alan bazı iktisadi kıymetler kredi kullanılmak suretiyle satın alınmış ve bu kapsamda krediye ilişkin ödenen finansman giderlerinin bir kısmı Vuk’ a uygun olarak bu kıymetlerin bedellerine eklenmiş olabilir. Böyle bir durumda bu finansman giderinin tamamı reel finansman gideri değildir. Aktifleştirilen finansman giderlerinin tamamının herhangi bir ayrıştırma yapmadan düzeltmeye tabi tutulması enflasyon etkisinin hesaplanmasında hataya sebep olacaktır.

Enflasyon düzeltmesinde; aktifleştirilen finansman giderleri içerisinde yer alan enflasyona isabet eden kısım ROFM ve bu kısmın ayrıştırılmasından sonra kalan kısım ise reel (gerçek) finansman gideri olarak kabul edimektedir. Bu kapsamda, düzeltmeye esas alınacak tutara ulaşırken; hesaplanan R.O.F.M. tutarı  İlgili parasal olmayan kıymetin düzeltmeye esas değerinden düşülmek suretiyle düzeltme işlemi yapılacaktır.

Bununla birlikte taslak tebliğe göre yeniden değerlemeye tabi tutulmuş iktisadi kıymetlerin değerinin düzeltilmesinde düzeltmeye esas değer olan yeniden değerleme sonrası değerler için reel olmayan finansman maliyeti hesabı yapılmayacaktır. Toplulaştırılması yöntemlerle düzeltmeye tabi tutulan stokların maliyet bedelini intikal ettirilen reel olmayan finansman maliyetlerinin düşürülmesinin ihtiyari olduğu belirtilmektedir.

Maliyet veya alış bedelleri içerisinde reel olmayan finansman maliyeti ihtiva edebilen iktisadi kıymetler, stoklar, maddi duran varlıklar, mali duran varlıklar ve özel tükenmeye tabi varlıklar olarak belirlenmiştir. Bu kıymetlerin hesap kodu bazında detayını 328 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli listede (Ek:3) yer verilmiştir.

Share: