KDV İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması

Kdv İade hakkı bulunan mükellefler iadeye konu işlem dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya mahsuben iade almak yerine indirim yoluyla bu haklarını kullanabilmektedirler. Haklarını indirim yoluyla kullanan mükelleflerin, iade için istenenler belgeler dışında iade hakkı doğuran işlemi tevsik eden belgeleri de beyannamelerine eklemeleri gerekmektedir.

Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle iadesini talep ettikleri tutarın bir kısmının iade alınıp kalan kısmının indirim yoluyla giderilmesi tercihinde bulunmaları mümkün değildir.

“Bununla birlikte, aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkündür.”

Kdv iadesi kapsamındaki işlemler için talep etikleri iade tutarının içinden bir kısmının indirim yoluyla giderilmesi mümkün değildir. Ancak aynı vergilendirme döneminde birden fazla konu ya da işlem kapsamındaki iade haklarının bazıları için nakden iade talep edilirken bazıları için indirim metodu kullanılabilecektir.

KDV iade alacağını indirim yoluyla gidermeyi seçen mükelleflerin daha sonra bu tercihten vazgeçerek nakden veya mahsuben iade talep etmeleri halinde aradaki dönemler için düzeltme beyannamesi vermeleri ve iade için istenilen belgeleri beyannamelerine eklemeleri gerekmektedir.

 

İhraç kaydıyla teslimlerde indirim yoluyla telafi hakkının kullanılabilesi ihracatın gerçekleşmiş olması şartına bağlanmıştır.  İhracatın gerçekleştiği dönemden önceki dönemlerde indirim hakkının kullanılması mümkün değildir.  Beyannamede “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunda 107 kod numaralı satır aracılığıyla indirim konusu yapabilirler ve bu işlem için indirilecek KDV listesi verme zorunluluğu yoktur.

Share: