İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM DÖNEMİNDE DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI

 1. Kapsam

5520 sayılı kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına 6322 sayılı Kanunla eklenen (c) bendi hükmüyle, mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına, indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yatırıma katkı tutarının kısmen kullandırılması mümkün hale gelmiştir.

 1. Yatırım Dönemi

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması açısından “yatırım dönemi” ifadesinden, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin anlaşılması gerekmektedir.

Öte yandan yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin, tamamlama vizesinin yapılmasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihinden önceki geçici vergilendirme dönemine isabet etmesi halinde ise yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son gününün yatırım döneminin sona erdiği tarih olarak dikkate alınması gerekmektedir.

 1. Yatırım Döneminde Yararlanılabilecek Yatırıma Katkı Tutarının Azami Sınırı

Mükelleflerin 2012/3305 sayılı karar kapsamında düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamında yatırımlarının; yatırım döneminde mükelleflerin diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kısmen yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarı, en fazla toplam yatırıma katkı tutarının son yayımlanan 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen oranına tekabül eden kısmı kadar olabilecektir.

Yatırım döneminde, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırım harcamasının, bu dönemde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarından daha düşük olması halinde diğer faaliyetlerden yatırım döneminde elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kısmen yararlanılacak yatırıma katkı tutarı, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşamayacaktır.

 1. Yatırım Harcamaları İçinde Kabul Edilmeyen Harcamalar

Yatırıma katkı tutarının hesaplanmasında hangi harcamaların gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarı olarak dikkate alınıp, alınmayacağı hususu önem arz etmektedir. 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 15. maddesinin 6. fıkrasında düzenlenen hükme göre; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamaların yatırıma katkı tutarının hesaplamasında dikkate alınması diğer bir ifadeyle vergi indirimi desteğinden faydalanması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, asgari yatırım tutarı hesabında söz konusu harcamalar yatırım harcaması olarak dikkate alınabilecektir.

 1. İmalat Sanayiine Yönelik Yapılan Düzenleme

İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanması 1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemelerle 2012/3305 sayılı Karara taşınmıştır.

Örnek Uygulama:

XYZ SAN. TİC. A.Ş.’nin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile imalat sanayiine yönelik düzenlenmiş, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yatırım teşvik belgesi bulunmaktadır.

 

» Toplam yatırım tutarı 17.000.000 TL olup bunun 2.000.000 TL’si arazi ve arsa olarak belirlenmiş, yatırımına 12/10/2020 tarihinde başlamıştır. 2020 hesap dönemi içinde bu yatırıma ilişkin olarak 3.080.000 TL (bina-inşaat) yatırım harcaması yapmıştır.

 

» XYZ A.Ş.’nin 2020 hesap döneminde diğer faaliyetlerinden 16.000.000 TL kazanç elde etmiştir. Bu dönemde XYZ A.Ş.’nin söz konusu yeni yatırımından herhangi bir kazancı bulunmamaktadır.

 

 • Vergi İndirim Oranı: %100
 • Yatırıma Katkı Oranı: %40
 • Katkı Sağlanabilecek Toplam Yatırım: (17.000.000 – 2.000.000) = 15.000.000 TL

Yatırım Döneminde;

 • Yatırıma Katkı Tutarının Kullanılabilecek Kısmı: %80
 • Gerçekleştirilecek Yatırım Harcamaları için Kullanılabilecek Kısmı: %100

 

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulamasındaki üst sınır:  

 1. Sınır:

Yatırım döneminde yararlanabilecek → [1.694.000 + 3.814.400]  = 5.508.400 TL

yatırıma katkı tutarı

 

[(yatırım harcaması tutarı x yatırıma katkı oranı) x belirlenen oran]

[(3.080.000 TL x (%40+%15) x %100)]    = 1.694.000 TL

[11.920.000 TL x %40 x %80]                  = 3.814.400 TL

 

 

 1. Sınır:

Gerçekleştirilen yatırım harcaması    →   3.080.000 TL

 

XYZ A.Şnin yatırım dönemi içerisinde yer alan 2020 hesap döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettiği 16.000.000 TL kazancına; gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarı, yatırım döneminde yararlanabilecek yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar gerçekleştirilen yatırım harcamasının (3.080.000 TL) tamamına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

 

                                        HESAPLAMA TABLOSU
Diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç (KV matrahı) 16.000.000 TL
Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarı (2020 hesap döneminde teşvik belgesi kapsamında yapılan harcama nedeniyle)  3.080.000 TL

 

İndirimli KV matrahı [3.080.000 / (%22)] 14.000.000 TL
İndirimli orana tabi matrah üzerinden hesaplanan KV [14.000.000 x (%0)]  (vergi indirim oranı %100 olması nedeniyle) 0 TL
Genel orana tabi matrah (16.000.000 – 14.000.000) 2.000.000 TL
Genel orana tabi matrah üzerinden hesaplanan KV (2.000.000 x %22)  440.000 TL
Ödenecek toplam KV (440.000 + 0) 440.000 TL

 

2020 hesap döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanması nedeniyle tahsilinden vazgeçilen kurumlar vergisi tutarı (14.000.000 x %22) 3.080.000 TL’dir. Buna göre, toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yararlanılabilecek 5.508.400 TL’lik kısmından kalan (5.508.400-3.080.000) 2.428.400 TL’lik tutar için, en az bu tutar kadar ilave yatırım harcaması yapılmış olması kaydıyla yatırım dönemi içinde yer alan izleyen hesap döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

 1. Değerlendirme ve Sonuç

Yapılan düzenlemelerle birlikte imalat sanayiine yönelik yapılan yatırımlara ilave destek kararları alınmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen yatırım harcamaları üzerinden yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmesi, vergi indirim oranının %100 ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde uygulanacak oranın %100 olarak uygulanması; yatırımcının yatırım döneminde ihtiyaç duyduğu vergi avantajı ve finansman desteğinin bir kısmından faydalanılması sağlanmıştır.

 

Kaynakça

 1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
 2. 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 3. 10 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
 4. 1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
Share: