SGK Tarafından Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi Hakkında Duyuru Yayımlandı

Bilindiği üzere 14/4/2023 tarihli ve 2023/19 Sayılı SGK Genelgesi yayımlandığında  EYT kapsamında (5510-geçici 95 inci madde) a ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanan sigortalılar için işten ayrılış bildirgesi verildikten sonra 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlanması durumunda SGDP işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanması hükme bağlanmıştır.

SGK tarafından yapılan 20.4.2023 tarihli duyuruda ise ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanan sigortalılar için 15510 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılması ve 15510 kanun numaralı beyannamenin düzenlenmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca  ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmayan sigortalılar olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde teşvikten yersiz yararlanılmış olunacağından, yersiz yararlanılan 15510 kanun numaralı beyannameler hatalı teşvik listesi ile takip edileceği belirtilmiştir.

Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimden Faydalanabilmek İçin:

1-) 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle sigortalının işten

ayrılış bildirgesinin verilmesi ve sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı

iş yerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması,

2-) Sigortalının 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunması ve

bu talebe istinaden sigortalıya 5510 sayılı Kanun’un geçici 95 inci maddesi kapsamında ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanması,

3-) İş yerinin özel sektör işverenine ait olması,

4-) Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde

verilmesi,

5-) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

6-) İşverenin Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari

para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

7-) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı

yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Share: