Bülten: 2021/10 SGK’da Elektronik Tebligat Dönemi Başlamıştır

Yasal Dayanak: 31608 Sayılı 24.09.2021 tarihli Resmi Gazete

24 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yönetmelik ile Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2021

tarihi itibariyle E-Tebligata geçecektir.

5510 Sayılı Kanun’un 88.maddesinin 23.fıkrasına istinaden; İşverenlerin 01.10.2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde SGK tarafından belirlenen adresten başvuru yaparak E-Tebligat adreslerini almaları zorunludur.

Yeni faaliyette bulunacak işyerleri için; Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren 3 ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.

E-Tebligat adresini zorunlu alanlar istedikleri gibi bu adresten çıkamayacaktır.Çıkabilmek için tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silinmesi,gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaiplik kararının verilmesinin SGK tarafından tespitinin kesinleşmesi gibi koşulların oluşması gerekmektedir.Belirtilen koşullar oluştuğunda karar tarihi itibariyle elektronik tebligat adresleri kapatılacaktır.

SGK idari para cezası, icra takibine düşen sigorta primi,işsizlik primi gibi alacaklar elektronik ortamda elektronik imzalı şeklinde işverenlere tebliğ edilecektir.

Bu bildirimler işverenlerin beyan etmiş olduğu adrese ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

SGK ELEKTRONİK TEBLİĞ DÖNEMİ

Share: