Bülten: 2019/06 Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle 01.02.2019-30.04.2019 Tarihleri Arasında Ek İstihdam Teşviki

22.02.2019 Tarih ve 30694 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 8. Maddesi ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere “1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.” şeklinde hüküm getirilmiştir.

Bilindiği üzere 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 19 uncu maddesine göre uygulanmakta olan 27103/17103 numaralı teşviklere ek olarak, 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınanlar 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olması ve işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin (işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç) çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen 27103/17103 prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (30 gün çalışan 1 kişi için 2.020,80-TL) işverene destek olarak işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilecek olup, eğer borcu yoksa 2019 Aralık ayı dahil prim tutarına mahsup edilecektir.

Bu teşvikten faydalanmak için 27103/17103 teşvikinden faydalanma şartlarının yanında ek olarak, 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe almış olmak, 2018 yılında en düşük sayıda bildirilen bildirgedeki işçi sayısına ilave olması ve dokuz ay süre ile iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırmak yeterli olacaktır.

Teşvik ile ilgili uygulama detaylarının SGK tarafından duyurulmasıyla uygulama bültenimizi de yayımlayacağız.

Share: