Bülten: 2019/03 Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden Otomatik Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu(2019/2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü 22.01.2019 tarihinde internet sitesinden Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2019/2) yayımlanmıştır.

Yayımlanan duyuruda, 27.12.2018 tarihinde yürürlüğe giren “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişiklikler kapsamında olan işveren, çalışan ve emeklilik şirketlerinin, tesis edecekleri işlemlere açıklık getirilmiştir.

Konu başlıkları itibari ile; çalışan sayısının tespiti, 45 yaşın tespiti, 4/A veya 4/C kapsamında olmayanların tespiti, sisteme dahil edilmemesi gerektiği halde dahil edilmiş çalışanlara ilişkin tesis edilecek işlem, geçici maddenin uygulanması, yönetmelikte yer alan tarihlerden sonra sisteme dahil olma, sisteme otomatik olarak yeniden dahil edilme ve idari para cezası olmak üzere 8 başlık altında yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanmıştır.

  1. Çalışan Sayısının Tespiti

Kasım 2018 dönemine ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde yer alan sigortalı sayısı dikkate alınacaktır. Bu tespitte 45 yaş üstü veya emekli vs. ayrımı yapılmayacaktır.

  1. 45 Yaşın Tespiti

Çalışanın sisteme dahil edilmesi gereken tarih 27.12.2018 tarihinden önce ise 01.01.2017 tarihi itibari ile 45 yaşını doldurup doldurmadığına bakılacak.

Çalışanın sisteme dahil edilmesi gereken tarih 27.12.2018 tarihinden sonra ise sisteme dahil edileceği yılın ilk günü itibari ile 45 yaşını doldurup doldurmadığına bakılacak.

  1. 4/A Veya 4/C Kapsamında Olmayanların Tespiti

SGK kayıtlarında 4/a’lı veya 4/c’li olarak gözükseler dahi doğrudan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerinde yer almayan çalışanlar, sisteme dahil edilmez.

  1. Sisteme Dahil Edilmemesi Gerektiği Halde Dahil Edilmiş Çalışanlara İlişkin Tesis Edilecek İşlem

Bu duyurunun 2 nci ve 3 üncü başlıkları uyarınca sisteme dahil edilmemesi gerekirken sisteme dahil edilmiş olan çalışanların sertifikaları sonlandırılır. Bu hususta emeklilik şirketine bildirim yapma ve çalışanın sisteme dahil edilmemesi gerektiği ispat yükümlülüğü işverene aittir.

  1. Geçici Maddenin Uygulanması

27.12.2018 tarihinden önce sisteme dahil edilmesi gerekmekte iken halihazırda dahil edilmemiş çalışanların 27.02.2019 tarihine kadar ücretlerinden kesinti yaparak ve yapılan kesintileri emeklilik şirketine aktarmaları gerekmektedir. Bu kapsamdaki çalışanların ücretinden geçmiş aylara dönük herhangi bir kesinti yapılmayacak olup, çalışanların sisteme dahil edildiği aya ilişkin ücretinden ve sadece bir aylık katkı payı kesintisi yapılacaktır.

  1. Yönetmelikte Yer Alan Tarihlerden Sonra Sisteme Dahil Olma

01.01.2019 tarihinden sonra faaliyete yeni başlayan bir işverene bağlı toplam çalıştırılacak sigortalı sayısı “İşyeri Bildirgesi”nde 5 ve üzeri ise en geç bir sonraki takvim yılının ilk ücret döneminde çalışanlardan katkı payları kesilerek sisteme dahil edilecektir.

01.01.2019 tarihinden sonra “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nde işverene bağlı toplam sigortalı sayısı ilk kez 5 ve üzerine çıkmış ise en geç bu belgenin verildiği ayı takip eden takvim yılının ilk ücret ödeme döneminde çalışanlardan katkı payları kesilerek sisteme dahil edilecektir.

  1. Sisteme Otomatik Olarak Yeniden Dahil Edilme

Sistemden CAYMA veya AYRILMA hakkını kullanarak çıkanlar, CAYMA veya AYRILMA tarihinden itibaren 3 yıl içinde yalnızca bir defalığına sisteme tekrar dahil edilecektir. Ancak bu hususta işverenler tarafından yapılacak bir iş veya işlem bulunmamakta olup, Bakanlık tarafından gerek görülmesi halinde konu ile ilgili düzenleme yapacaktır.

  1. İdari Para Cezası

Çıkarılan yönetmelik kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, işverene bağlı her bir çalışan için, ilgili çalışanın sisteme dahil edilmediği ay sayısı kadar idari para cezası uygulanacaktır.

  1. Bu duyurunun 5 inci başlığı Geçici Maddenin Uygulanması uyarınca yükümlülüğünü yerine getirenlere, sisteme geç dahil etmiş olmaktan dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

 

Share: