4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)
Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2022 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 36,20)  
 
1 3 98 İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 47.409 İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
2 5 99/1-a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 397 Bu durumdaki her işçi için
3 7 99/1-b Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak 664 Bu durumdaki her işçi için
4 7/2 (f) bendi 99/2 7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak 2.656 99/1-b ceza maddesinin dört katı
5 8 99/1-c İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek 397 Bu durumdaki her işçi için
6 14 99/1-c Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak 397 Bu durumdaki her işçi için
7 28 99/1-d İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 397 Bu durumdaki her işçi için
8 29 100 Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 1.559 Bu durumdaki her işçi için
9 30 101 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak 5.917 Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
10 32 102/a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 429 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
11 32 102/a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 429 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
12 37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 1.559  
13 38 102/b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 1.559  
14 39 102/a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 429 Bu durumdaki her işçi ve her ay için
15 41 102/c Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. 755 Bu durumdaki her işçi için
16 52 102/b Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek 1.559  
17 56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, 755 Bu durumdaki her işçi için
18 57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 755 Bu durumdaki her işçi için
19 59 103 Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 755 Bu durumdaki her işçi için
20 60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak 755 Bu durumdaki her işçi için
21 63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 4.173  
22 64 104 Telafi çalışması usullerine uymamak 755 Bu durumdaki her işçi İçin
23 68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak 4.173  
24 69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 4.173  
25 71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 4.173  
26 72 104 Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 4.173  
27 73 104 Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 4.173  
28 74 104 Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 4.173  
29 75 104 İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 4.173  
30 76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 4.173  
31 92/2 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 37.928  
32 96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak 37.928  
33 107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 37.928  

 

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Share: