2023 Vergilendirme Döneminde Bazı Damga Vergisi Oranları Ve Maktu Tutarları

– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 7,59
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) Binde 9,48
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,89
– İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri Binde 1,89
– İhale Kararları Binde 5,69
– Bilançolar 227,30 TL
– Gelir Tabloları 108,50 TL
– İşletme Hesabı Özetleri 108,50 TL
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 294,90 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 393,90 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 194,60 TL
– Muhtasar Beyanname 194,60 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 194,60 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 393,90 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 144,40 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 144,40 TL
– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 230,70 TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2023’den itibaren 10.732.371,80 TL’yi aşamaz.)
Share: