ÖZELGE KDVK 2021-19 KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamındaki işlemler

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

   

 

Sayı : 76464994-130[KDV.2018.65]-8367                      22.01.2021
Konu : KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamındaki işlemler  
         

 

 

İlgi   :
a) … tarihli özelge talep formunuz.
b) … tarihli dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün … tarih ve … sayılı yazısına istinaden yat limanı olduğu anlaşılan Kaleiçi Yat Limanında … San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan yat/tekne bağlama sözleşmesi çerçevesinde, Kooperatifinizce yat limanında 47 adet yat/teknelik yer için kooperatif ortaklarına ve 3. kişilere verilecek tekne bağlama hizmetinde Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/b maddesinde yer alan istisna hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı ile bu işlem karşılığında düzenlenecek faturalara isabet eden bedel üzerinden hangi oranda damga vergisi hesaplanacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

KDV KANUNU YÖNÜNDEN:

 

3065 sayılı KDV Kanununun;

 

– 1/1 inci maddesinde; ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

 

– 1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV’ye tabi olduğu,

 

– 13/b maddesinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

 

hüküm altına alınmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

 

– “Kiralama İşlemleri” başlıklı (I/C-2.1.2.3.) bölümünde,

 

“3065 sayılı Kanunun (1/3-f) maddesine göre, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri KDV’nin konusuna girmektedir.

 

Buna göre, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınaî, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi KDV’ye tabi olacaktır.”,

 

-“Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna” başlıklı (II/B-2.) bölümünün “Kapsam” başlıklı (II/B-2.1.) alt bölümünde,

 

“Bu hükme göre istisnanın uygulanması için hizmetin;

 

-Liman ve hava meydanlarında,

 

-Deniz ve hava taşıma araçları için,

 

yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla liman ve hava meydanlarında yapılmayan hizmetler deniz ve hava taşıma araçları için yapılsa bile istisnaya tabi olmazken; liman ve hava meydanlarında yapılmakla birlikte deniz ve hava taşıma araçları için yapılmayan hizmetlere de istisna uygulanması mümkün değildir.

 

İstisna kapsamına, liman ve hava meydanlarında yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dâhil olmak üzere, deniz ve hava taşıma araçları için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmet girmektedir.

 

Bu kapsamda deniz ve hava taşıma aracına verilen temizlik, güvenlik gibi hizmetler istisna kapsamında değerlendirilir. İstisna kapsamındaki hizmetin nev’inin yanı sıra, hangi deniz veya hava taşıma aracı için verildiğinin faturada gösterilmesi şarttır.

 

İstisna kapsamındaki liman ve hava meydanlarının sınırları, alanları İdare tarafından belirlenmiş ve liman veya hava meydanı olarak tanımlanmış yerler olması gerekmektedir…”,

 

– “İstisna Uygulamalarında Alt Sınır” başlıklı (II/B-18.) bölümünde,

 

“3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca, 213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddi, istisna uygulamasında asgari tutar olarak belirlemeye ve belirlenen bu tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

Bakanlar Kurulunca bu yetki, 2004/8127 sayılı Kararname ile kullanılarak, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan istisnaların uygulanmasında alt limit, KDV hariç 100 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Bu düzenleme uyarınca, 13 üncü maddede sayılan istisnalar kapsamına giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’ nin altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz ve genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanır…”

 

açıklamaları yer almaktadır.

 

60 No.lu KDV Sirkülerinin “Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler” başlıklı (3.2.2.) bölümünde ise,

 

“KDV Kanununun 13/b maddesi ile deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler KDV’den müstesnadır.

 

İstisna kapsamına liman ve hava meydanlarında deniz ve hava taşıma araçlarına verilen hizmetler girmektedir. Bu kapsamda, hava ve deniz taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında verilen pilotaj, römorkaj, palamar, uçak ve gemilerin parkı gibi hizmetler KDV’den istisna olacaktır.”

 

açıklamaları yer almaktadır.

 

Buna göre, … San. ve Tic. A.Ş. ile Kooperatifiniz arasında yapılan sözleşmeye konu yat/tekne bağlama yeri tahsisi işlemi, işletme hakkının kiralanması mahiyetinde olduğundan KDV Kanununun 1/3-f maddesine göre KDV’ye tabi olacaktır.

 

Diğer taraftan, Kaleiçi Yat Limanı içeresinde Kooperatifiniz tarafından üyelerinize veya 3. kişilere verilecek yat/tekne bağlama hizmeti (yer tahsisi/gemi parkı) ve palamar hizmeti ile 60 No.lu KDV Sirkülerinin “3.2.2.” bölümünde belirtilen diğer hizmetler 3065 sayılı Kanunun 13/b maddesi uyarınca istisna olup, bunlar dışında sunulacak hizmetler genel esaslar çerçevesinde KDV’ye tabi tutulacaktır.

 

DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükümleri yer almaktadır.

 

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında ise resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Bu çerçevede, faturalar damga vergisine tabi olmayıp 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasına göre resmi dairelerce yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin düzenlenen ödeme belgeleri damga vergisine tabi bulunmakta olup kişiden kişiye yapılan ödemeler söz konusu fıkra kapsamına girmemektedir.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 488 sayılı Kanuna göre resmi daire kapsamında olmayan Kooperatifinizin mal ve hizmet alımları nedeniyle yapacağı ödemelere ilişkin düzenlediği kağıtların, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/a fıkrası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

Share: