ÖZELGE KDVK 2021-16 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında verilen arabuluculuk hizmetine ilişkin bedelin KDV dahil 1.000 TL’yi aşması durumunda, 5018 sayılı Kanun’a ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar tarafından, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (l/C-2.1.3.2.13) bölümü uyarınca, hesaplanan KDV tutarı üzerinden (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerektiği hk.

 

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI.

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Sayı :E-97726449-130[5500298906]-E.31422.                                                      18.03.2021

 

 

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında verilen arabuluculuk hizmetine ilişkin bedelin KDV dahil 1.000 TL’yi aşması durumunda, 5018 sayılı Kanun’a ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar tarafından, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (l/C-2.1.3.2.13) bölümü uyarınca, hesaplanan KDV tutarı üzerinden (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerektiği hk.

 

 

Özelge talep formunuzda, avukatlık ve arabuluculuk faaliyetinde bulunduğunuzu, Kocaeli Cumhuriyet Baş Savcılığı’na arabuluculuk ve CMK Hizmetleri verdiğinizi, bu vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı düzenleyecek olduğunuz SM makbuzlarında “Kamu Kurum ve kuruluşlarına verilen hizmetler” kapsamında değerlendirilerek katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

 

3065 sayılı KDV Kanunu’nun;

 

– 1/1. maddesinde. Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

 

– 9. maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödemesinden sorumlu tutabileceği

hüküm altına alınmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar. (I/C-2.1.3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak teslimler belirtilmiştir.

 

Mezkur Tebliğin;

– “Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler” başlıklı (l/C-2.1.3.2.13.) bölümünde; “KDV mükellefleri tarafından. 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10} oranımda KDV tevkifatı uygulanır.”,

– “Tevkifat Uygulamasında Sınır” başlıklı (I/C-2 1.3.4.1 bölümünde, “…Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır…”

açıklamaları yer almaktadır.

 

Buna göre; 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında verilen arabuluculuk hizmetine ilişkin bedelin KDV dahil 1.000 TL’yi aşması durumunda, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar tarafından, Tebliğ’in (l/C-2.1.3.2.13) bölümü uyarınca, hesaplanan KDV tutarı üzerinden (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.

 

Share: