ÖZELGE KDVK 2021-13 KDV Tevkifatı Uygulaması Hakkında

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı :E-43370460-130[5309-765]-51968 14.04.2021

 

Konu : KDV Tevkifatı Uygulaması Hakkında

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

(Vergi Hukuk Komisyonu)

 

İlgi : 05/04/2021 tarihli ve 52482138-9530 sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınızda, karşı taraf vekalet ücretlerinin katma değer vergisine tabi olup olmadığı ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde belirtilen alıcılara yargı mercileri nezdinde vekalet akdi çerçevesinde verilecek hizmetler üzerinden 5/10 oranında tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

– 8 inci maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanların KDV mükellefi

olduğu,

– 20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığım teşkil eden

bedel olduğu; bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

– 27/5 inci maddesinde ise serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa hizmet bedelinin bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamayacağı

hüküm altına alınmıştır.

 

311 Seri No.lu Gelir V agisi Genel Tebliğinin “İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu Uyarınca Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Tevkifat Uygulaması” başlıklı Sekizinci Bölümünün “Vekalet Ücretlerinde Vergi Tevkifatı Uygulaması” başlıklı 25 inci maddesinin (5) numaralı bendinde, “Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde, vekalet ücretinin K D V dahil olduğu kabul edilir ve içyüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV,düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir. Bu durumda gelir vergisi tevkif atının K D V hariç tutar üzerinden yapılması gerektiği tabiidir ” açıklaması yer almaktadır.

 

Diğer taraftan, KDV Kanununun 9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş

yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde

Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-4.) bölümünde avukatlık ücretlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiş, (I/C-2.) bölümünde KDV tevkifat uygulamasının usul ve esasları belirlenmiş ve Tebliğin (I/C- 2.1.3.2.) ve (I/C-2.1.3.3.) bölümlerinde ise kısmi tevkifat uygulanacak teslim ve hizmetler açıklanmış olup,

Tebliğin;

– (I/C-2.1.3.2.2.) bölümünde, “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt,

plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDVtevkifatı uygulanır. Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir.

 

Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede

avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği

takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanır.”,

“Diğer Hizmetler” başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde,

“KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve

kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu

niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında K D V tevkifatı uygulanır.”,

 

-“Tevkifat Uygulamasında Sınır” başlıklı (I/C-2.1.3.4.1) bölümünde;

“… Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin K D V dahil bedeli 1.000 TL’yi

aşmadığı takdirde, hesaplanan K D V tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde K D V tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel

parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır.”

 

açıklamaları yer almaktadır.

 

Buna göre, serbest meslek erbabı avukatlann;

– Yapmış olduklan hizmet karşılığında mahkemelerce hükmolunan karşı taraf vekalet ücreti

üzerinden KDV hesaplanması,

– Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımındaki belirlenmiş alıcılara verdikleri ve KDV dahil bedeli 1.000

TL’yi aşan danışmanlık hizmetlerinde, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.2.) bölümü kapsamında (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması,

– Hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlannm sonuçları ile ilgili

olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü kapsamında yer alanlara ile karşı taraf vekalet ücreti kapsamında anılan bölüm kapsamında yer alanlar adına düzenledikleri belgelerde gösterilen ve KDV dahil bedeh 1.000 TL’yi aşan hizmetler için de ilgili sorumlular tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Gökhan ÖZÇUBUK

Başkan a.

Gelir İdaresi Daire Başkanı V.

 

Share: