ÖZELGE 2024-5 İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılacak Model Kalıplarla Üretilip İlave Üretimle Nihai Ürünlere Dönüştürülen Ürünlerin İhracat İstisnası Kapsamında Değildir

08.01.2024 tarih ve             E-26696128-130[11-2021/35]-1837 sayı ile Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı’ na

Soru: Firma  plastik enjeksiyon mamulleri üretimi ile iştigal etmektedir. Ürünlerinin bir kısmını yurt içinde satmakta, bir kısmını ise ihraç etmektedir. Merkezi İspanya’da bulunan … Şirketi için üretip ihraç ettiği ürünlerin imalatında kullanılan model kalıpları yurt içinde faaliyet gösteren tedarikçilere imal ettirmekte tedarikçiler tarafından üretilen bahse konu kalıpların bedelini ihracat istisnası kapsamında … İspanya Şirketi’ne faturalandırmaktadır. Diğer taraftan yurt içinden tedarik edilen kalıpları kullanarak üretimini gerçekleştirdiği ürünlerin yurt içinde bir başka firma tarafından üzerine ilaveler yapılarak ihraç konusu nihai ürüne dönüştürüldüğü ve söz konusu malların faturasını yurt dışındaki alıcı firmanın yurt içindeki temsilcisi (… Türkiye) adına düzenlediği, nihai ürünün ihracatının da söz konusu firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Söz konusu işlemin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve model kalıp bedeli faturasına katma değer vergisi (KDV) uygulanıp uygulanmayacağı sorulmuştur.

Cevap:    Yabancı firmaların Türkiye’den ithal edeceği (Türkiye’den ihraç edilecek) mallar dolayısıyla verilen hizmetler, bu hizmetlerden yurt dışında faydalanılacağından, ihracat istisnası kapsamında değerlendirilecektir. Söz konusu kalıpların yurt içinde satışa konu edilmesi halinde ise KDV uygulanacağı tabiidir. Şirketiniz tarafından üretilen malların yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmaya teslimi (… Türkiye) genel esaslar çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır.

Şirket tarafından gerçekleştirilen bahse konu teslim ihracat kapsamında değerlendirilmediğinden, teslim konusu ürünlerin üretiminde kullanılan model kalıpların 3065 sayılı Kanunun 11/1-a maddesine göre hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Share: