ÖZELGE 2024-20 Tedarikçi vasıtasıyla iskonto ettirilen çeklerin finansman gider kısıtlamasına tabi olup olmadığı

11.01.2024 tarih E-64597866-125-869 sayı ile Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’ na

Soru: Mükellef kurum alüminyum billet, alüminyum profil ve alüminyum kompozit panel imalatı işi ile iştigal etmektedir. Şirket külçe alüminyum satın almış ve karşılığında müşteri çeklerini ciro ederek ödeme yapmıştır. Tedarikçiler bu çekleri iskonto ettirerek iskonto maliyetini şirkete fatura ile yansıtmıştır. ilk madde ve malzeme maliyetine dahil edilen iskonto tutarları ve stok maliyetine eklenen bedellerin finansman gider kısıtlamasına tabi olup olmadığı  sorulmuştur.

 Cevap:

Mükellef kurum elindeki müşteri çeklerinin tedarikçileri vasıtasıyla iskonto ettirilmesi nedeniyle oluşan ve Şirkete fatura edilmek suretiyle yansıtılan tutarlar esas itibarıyla finansman gideri niteliğinde olduğundan, yabancı kaynakların öz kaynakları aşması durumunda aşan kısma ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamına bu tutarların da dahil edilmesi ve toplam bedelin … kısmının … tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Share: