ÖZELGE 2024-19 Finansal Kiralama Sözleşmesine (sat ve geri kiralama) konu edilen makine teçhizat bedelinin indirimli kurumlar vergisi uygulamasında dikkate alınıp alınmayacağı

05.01.2024 tarih E-17192610-125[KV-22-620]-4627 sayı ile Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’ na

Soru: Mükellef kurumun Yatırım Teşvik Belgenizin bulunmaktadır.  Belge kapsamında … TL tutarında bina-inşaat, … TL tutarında ithal-makina teçhizat, … TL tutarında yerli makina-teçhizat olmak üzere toplam … TL tutarında tamamlanan yatırımınız ile ilgili olarak tamamlama vizesinin yapılmıştır.

– Yatırım teşvik belgeniz kapsamında temin edilen … TL tutarındaki makine-teçhizata ilişkin olarak … ile … tarihinde finansal kiralama sözleşmesi (sat ve geri kiralama) imzalandığı ve bu işlemin T.C. … Bakanlığı … Genel Müdürlüğü’nün … tarih ve … sayılı yazısı ile zilyetliğin firmanızda kalması ve teşvik belgesine konu yatırımda kullanılması, sat ve geri kiralamaya ilişkin sözleşmenin ileride feshinin söz konusu olması halinde bu durumun … içerisinde yazılı olarak bildirilmesi kaydıyla ilgili Bakanlıkça uygun görülmüştür.

– Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımdan elde edilecek kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilememesi nedeniyle de indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanacak kazancın yapılan yatırım tutarı dönem sonunda şirket aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına oranlanması suretiyle belirlenmektedir.

İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulanacak kazancın belirlenmesine ilişkin hesaplamada yatırım tutarı olarak teşvik belgesi kapsamında Finansal Kiralama Sözleşmesi ile satın alınanlar da dahil … TL toplam makine-teçhizat bedelinin mi yoksa finansal kiralamaya konu olmayan … TL tutarındaki makine teçhizat bedelinin mi dikkate alınacağı sorulmuştur.

 Cevap:

İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulanacak kazancın yapılan yatırım harcaması tutarının dönem sonunda Şirketin aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına oranlanması suretiyle hesaplanmasında esas alınacak yatırım tutarına, ilgili Bakanlıkça uygun görülen sat ve geri kiralama sözleşmesine konu makine-teçhizat bedelinin (…TL) de dahil edilmesi gerekmektedir.

Share: