ÖZELGE 2024-14 Fiili olarak gayrimenkul alım satımında bulunmayan ayrıca faaliyet ko-du değiştirilen şirketin devraldığı şirkete ait arsanın satışında KVK 5-1/e madde hükmünden yararlanıp yararlanamayacağı

03.01.2024 tarih E-62030549-125-10250 sayı ile İstanbula Vergi Dairesi Başkanlığı’ na

Soru: Firma … yılında … ile birleşmiştir. Devraldığı Şirkete ait arsa niteliği taşıyan gayrimenkulü birleşme sonrası aktife almıştır. Şirket faaliyet konuları arasında … ile “…” faaliyetinin bulunsa da, fiili olarak gayrimenkul alım satımında bulunmamıştır.  … tarihinde şirket faaliyet kodu (…) “Petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili sondaj hizmetleri” olarak değişmiştir. Bu faaliyet kolunda herhangi bir ticari faaliyette bulunulmaması ile … tarihinde faaliyet kodunun da değiştirildiği göz önüne alındığında birleşme sonucu Şirket aktife alınan arsa niteliğindeki taşınmazın satışında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan istisna ile Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-r maddesi kapsamında yer alan istisnanın uygulanıp uygulanamayacağı sorulmuştur.

 

Cevap: Esas faaliyet konuları arasında her türlü gayrimenkulün alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve finansal kiralama faaliyetlerinin de yer almasından dolayı … yılında devralınan arsa niteliğindeki gayrimenkulün satılması halinde taşınmazın satışından elde edilen kazancın 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan 7456 sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesindeki istisnaya konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Şirketin esas faaliyet konuları arasında her türlü gayrimenkulün alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve finansal kiralama faaliyetlerinin de yer alması nedeniyle 2011 yılında devralınan arsa niteliğindeki gayrimenkulün satışının KDV’den istisna tutulması mümkün değildir.

Share: