ÖZELGE 2024-12 Girişim Sermayesi Fonuna Aktarılmayan İstisna Kazançların Vergisel Durumu

02.01.2024 tarih 38418978-125[4691-23]-1911 sayı ile Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’ na

Soru: 7263 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa eklenen Ek 3 üncü madde gereğince, istisna edilen kazançların yüzde ikisinin girişim sermayesi fonuna aktarılmak üzere pasifte geçici bir hesaba alındığı ancak söz konusu tutarın 2022 yılı sonuna kadar girişim sermayesi fonuna aktarılamadığı belirtilerek, Kanunun öngördüğü sürede girişim sermayesi yatırım fonu paylarına, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ya da mezkur Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak aktarılmayan söz konusu tutarlara ilişkin doğacak ilave verginin beyanının ve ödemesinin ne şekilde olacağı sorulmuştur.

 

Cevap: Şirketiniz tarafından teknoloji geliştirme bölgelerinden elde edilen ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden istisnaya konu edilen kazanç tutarının yüzde ikisinin pasifte geçici bir hesaba alındıktan sonra 4691 sayılı Kanunda belirtilen yatırımlara yine Kanunda öngörülen sürede aktarılmamıştır. İlgili dönem beyannamesinde Kanun kapsamında istisnaya konu edilen kazanç tutarının yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan kurumlar vergisi istisnasına konu edilemeyecek ve bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir.

Share: