ÖZELGE 2023-12 Aktifte kayıtlı gayrimenkulün satışından elde edilen gelirin borçlara ödenmesi nedeniyle (KV 5/e ve KDV 17/r) istisna hükmünden faydalanıp faydalanamayacağı

02.06.2023 tarih ve E-62030549-125[5-2020/582]-608726 sayı ile Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı’ na

Konu: Aktifte kayıtlı gayrimenkulün satışından elde edilen gelirin borçlara ödenmesi nedeniyle (KV 5/e ve KDV 17/r) istisna hükmünden faydalanıp faydalanamayacağı

Soru:  5 yıldan bu yana şirket aktifinde kayıtlı bulunan taşınmazın, merkezi yurt dışında bulunan bir firmaya satışının yapılmıştır. Satış bedelinin tamamı firmanın yurt dışındaki başka bir firmaya olan borcuna karşılık ödenmiştir. Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (e) bendi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (r) bendinde yer alan istisnadan yararlanıp yararlanılamayacağı sorulmuştur.

Cevap: Şirketin aktifinde kayıtlı olan ve şirket faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş bulunan taşınmazın merkezi yurt dışında bulunan bir firmaya satışından elde edilen  bedelinin, yurt dışındaki başka bir firmaya olan borçlara mahsuben ödenmesi, söz konusu satıştan elde edilen kazanç için, yukarıda belirtilen şartlar çerçevesinde Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan istisna hükmünden yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir.

5 yıl şirket aktifinde kayıtlı bulunan taşınmazın, şirketin yurt dışındaki başka bir firmaya olan borcuna karşılık, satış bedeli şirket hesaplarına intikal etmeden merkezi yurt dışında bulunan bir firmaya satışı, taşınmazın şirket faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş bir taşınmaz olması, fiilen bu amaçla kullanılması ve diğer koşulların da sağlanması kaydıyla Kanunun 17/4-r maddesi kapsamında KDV’den istisna olacaktır.

Söz konusu taşınmazın şirket faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş olmayıp, taşınmaz ticareti ve kiralaması faaliyetlerinde kullanılan taşınmazlardan olması halinde söz konusu satış işlemi KV ve KDV’ye tabi olacaktır.

 

 

Share: