ÖZELGE 2023-11 Şirket aktifine kayıtlı taşınmaz satışında KV ve KDV istisnası.

18.05.2023 tarih ve E-21152195-130[17-2022/4432]-219104 sayı ile İzmir  Vergi Dairesi Başkanlığı’ na

Konu: Şirket aktifine kayıtlı taşınmaz satışında KV ve KDV istisnası.

Soru: Firma yemeklik bitkisel yağların rafine edilmesi ve ambalajlanarak satılması” faaliyeti ile iştigal etmektedir. Şirket bölge deposu yapmak amacıyla zeytinlik tarla vasfındaki taşınmaz satın alıp, aktifinde iki yıldan uzun süre kayıtlı bulundurduktan sonra satışını gerçekleştirmiştir. Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e ve Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r bentlerinde belirtilen istisna hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı sorulmuştur.

Cevap: Şirketinizin ana sözleşmesinde faaliyet konuları arasında taşınmaz ticareti yer almadığı, şirketin konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkulleri alabileceği, satabileceği, kiraya verebileceği, devir ve ferağ edebileceği olasıdır. Esas faaliyet konuları arasında taşınmaz ticareti veya kiralanması bulunmayan şirketin, atıl durumda bulunan taşınmazın satışından elde ettiği kazancının % 50’lik kısmının, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşuluyla, kurumlar vergisi istisnasına konu edilmesi mümkündür.

Esas faaliyet konuları arasında taşınmaz ticareti veya kiralaması bulunmayan şirketinizin atıl durumda bulunan bahse konu taşınmazını satışında, taşınmazın iki tam yıl süreyle şirketiniz aktifinde kalmış olması şartı ile söz konusu satış işlemi katma değer vergisinden istisna olacaktır.

Share: