Vergi ve İş Davaları

Vergi, Devletin kamu hizmetlerini karşılamak üzere vatandaşlarından ve diğer ilgili kişi ve kurumlardan kanunlarda belirtilen şart ve koşullara bağlı olarak karşılıksız alınan ekonomik değerlerdir. Anayasa’mızın 73’üncü maddesiyle herkesin ödeme gücüne göre kanunda yazılı olmak şartıyla vergi ödemesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Şahısların gelir elde etmek amacıyla iş hayatında bağımlı ya da bağımsız olarak faaliyet göstermelerine bağlı olarak, işçi, memur veya işveren sıfatıyla çalışmaları, iş ve sosyal güvenlik hukukuyla belirlenen kurallara tabi tutulmuştur.

Kanunlarımız ve alt mevzuatında yer alan hükümlere uyulmaması, bu hükümlerin farklı yorumlanması, idari ya da şahsi hatalar veya benzer sebeplerle ortaya çıkan ihtilafların çözümü için vergi ve iş mahkemeleri görevlendirilmiştir.

Personel tarafından hakların kaybını önlemek maksadıyla işverenlere, işverenler tarafından personele dava açılması, personel tarafından açılan davalarda işverenlerin haklarını savunabilmeleri konularında mevzuat desteği KARDEM tarafından verilmekte ve avukat marifetiyle dava açılmaktadır.

Vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporları, takdir komisyonları tarafından verilen kararlara istinaden ya da vergi dairelerince doğrudan mükellefe gönderilen vergi ve ceza ihbarnamelerine, 6183 Sayılı Kanun kapsamında gönderilen ödeme emirlerine karşı vergi mahkemelerinde açılacak vergi davalarına mevzuat desteği KARDEM tarafından verilmekte ve avukat marifetiyle dava açılmaktadır. İstinaf mahkemeleri ve Danıştay’da dava ve temyiz süreçleri yürütülmektedir.