Bülten: 2023/38 Elektrikli Şarj Hizmetinde Fatura Kullanımı ve Bildirimlere İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliğleri (549, 550 ve 551) Yayımlandı

Şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerin fatura kullanımı ve bildirimlerine ilişkin 549, 550 ve 551 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmıştır. Bu tebliğlerin bir arada yayınlanması, bu düzenlemelerin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır.

  • 549 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğ Düzenlemeleri:

24.3.2021 tarihinde yayımlanan 527 Sıra No.lu VUK Tebliğinde, akaryakıt istasyonu işletmecilerinin akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgileri elektronik ortamda bildirim zorunluluğuna yer verilmişti.

549 No.lu Tebliğ ile 527 Sıra No.lu Tebliğinin 1 ve 2 nci maddelerinde yer alan “elektrik” ibaresi Tebliğ metninden çıkarılmıştır. Bu değişiklikle, “elektrik” şarj hizmeti artık akaryakıt olarak değerlendirilmeyecek ve bu hizmete ilişkin mali bilgiler, 527 Sıra No.lu Genel Tebliğ kapsamında bildirilmeyecektir.

Elektrik şarj hizmetine ilişkin bildirimler, 550 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 551 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yapılacaktır.

Ayrıca, bu Tebliğ ile YN Pompa ÖKC’nin ara birim ünitesi ile pompa ünitesi arasındaki bağlantıların mühürleme işleminin Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu mühürleme işlemi, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü arasında yapılacak protokol çerçevesi gerçekleştirilecektir.

  • 550 No.lu Tebliğ ile 509 Sıra No.lu Tebliğinde yapılan değişiklik ile;

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerine e-Fatura kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerinin söz konusu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirdikleri mal teslimi ve hizmet ifalarına istinaden Vergi Usul Kanunu gereğince bu mükelleflere düzenleme zorunluluğu getirilen mali belgeleri, Vergi Usul Kanununun “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutara bağlı olmaksızın, elektronik belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura) olarak düzenlemeleri ve bunları elektronik ortamda iletmeleri gerekmektedir.

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, Vergi Usul Kanununun “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutara kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarında e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “Nihai Tüketici” açıklamasına yer verilerek düzenlenebilmesine imkan veren düzenlemeler yapılmıştır.

 3) 551 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Düzenlemeleri:

Bu Tebliğ ile elektrikli araçlara kablolu veya kablosuz elektrik enerjisi aktarımı yapmak üzere lisans alan şarj ağı işletmecisi tarafından uygulanan şarj hizmetine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgilerin elektronik ortamda alınmasına ve fatura düzenleme süresine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Buna göre; 2/1/2024 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren, elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesi uygun bulunmuştur. Bununla birlikte, şarj hizmeti verilecek kişilerle asgari altı aylık sözleşme düzenlenmesi, verilen her bir şarj hizmetine ilişkin bilgileri içerecek şekilde bir icmal hazırlanması ve bu icmallerin düzenlenecek faturaya eklenmesi ile bu kapsamda verilen şarj hizmetine ilişkin bilgilerin anlık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılması şartlarının sağlanmasına bağlı olarak, bu kapsamda verilen şarj hizmetlerine ilişkin olarak yedi günde bir fatura (katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla) düzenlenebilecektir.

Şarj ağı işletmecileri, sürekli bilgi verme zorunluluğu kapsamında, şarj istasyonlarından gerçekleştirilen şarj hizmetlerine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgileri anlık olarak elektronik ortamda GİB Teknoloji sistemlerine bildirmek zorundadır.

Share: