Bülten: 2023/20 7456 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ 28.07.2023 Tarihli ve 32262 Sayılı Resmî Gazete’ de Yayınlandı

1. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa istinaden vergiye tabi olan ve 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisine tabidir.

2. Ek motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi ta-rafından15/7/2023 tarihinde, 15/7/2023-31/12/2023 tarihleri arasında ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar için kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte tahak-kuk ettirilmiş ve tebliğ edilmiş sayılır.

3. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan istisnalar, ek motor-lu taşıtlar vergisi için de uygulanır.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ illerinde ve Sivas ilinin Gürün ilçesinde;
a. Deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar,
b. Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hâle gelen binaların maliklerine ait taşıtlar,
c. Depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar,
d. Deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar,
Ek motorlu taşıtlar vergisinden istisnadır.

4. Ek motorlu taşıtlar vergisi, birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksiti 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. 15/7/2023-31/12/2023 tarihleri arasında ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi ise bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi ile birlikte peşin olarak ödenir.

5. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi hükümleri ek motorlu taşıtlar vergisi hakkında da uygulanır. Ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmeden, trafikten çek-me, hurdaya çıkarma ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamaz.

6. Ek MTV’ye ilişkin kanunda hüküm bulunmayan diğer Hâllerde Motorlu Taşıtlar Vergi-si Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Share: