Bülten: 2023/05 Tahsilat Genel Tebliği 10/05/2023 tarihli ve 32186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

5326 sayılı Kabahatler Kanunu, tüm idari para cezalarının uygulama usulünü belirleyen kanundur.

Bu tebliğ ile Kabahatler Kanununun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

 • İdari yaptırım kararlarında bulunması gereken hususların neler olduğu belirtilmiştir.
 • İdari yaptırım kararları, Tebligat Kanununun ilgili hükümlerine göre tebliğ yapılır. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile cezayı veren birim arasında yapılan protokoller kapsamında Vergi Usul Kanununun 107/A maddesine göre kurulan teknik altyapı üzerinden elektronik ortamda tebliğ edilebilir.
 • İdari para cezası, idari yaptırım kararına karşı kanun yoluna başvurulmaması, kanun yoluna başvurulduğu hallerde ise yargılama aşamalarının son bulmasıdır.
 • Sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idareler tarafından verilenler idari para cezaları kendi bütçelerine bunlar dışındaki idari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.
 • İdari yaptırım kararlarının tabi olduğu hususi kanunlarında belirtilen sürelerde ödenirken, ödeme süresi düzenlenmemiş olan idari para cezaları, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
 • Kesinleşen ve süresinde ödenmeyen idari para cezaları, cezayı veren birim tarafından takibe yetkili vergi dairesine tebliğ tarihi bilgisiyle birlikte bildirilmesi üzerine 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilir.
 • İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılır. İndirimden faydalanabilmek için ödeme süresi içinde idari para cezasının toplam %75’inin ödenmesi gerekmektedir.
 • Cezaya muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idari para cezasının ödeme süresi içinde cezayı veren birimden, taksitlendirme yapılması talep edilebilir. Taksitlendirme talebinin kabul edilmesi durumunda idari para cezası dört eşit taksitte ve birinci taksit idari para cezasının ödeme süresi içinde, geri kalan üç taksit ise idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde cezayı veren birim tarafından belirlenecek sürelerde ödenir.
 • İdari para cezalarında tahsil zamanaşımı süreleri;

10.000 TL’den az olanlar için 3,

10.000 TL – 19.999 TL arasında olanlar için 4,

20.000 TL – 49.999 TL arasında olanlar için 5,

50.000 TL ve üzeri olanlar için 7,  yıldır. Bu süreler idari para cezasının kesinleştiği takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlar.

 • Cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca, idari para cezasına muhatap olan gerçek kişinin ölümü halinde bu cezalar mirasçılarından takip edilmez ve cezaların tahsilinden vazgeçilir. Tüzel kişi hakkında verilen idari para cezasının tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil edilememesi durumunda, bu borcun ödenmesinden sorumlu olan gerçek kişi hakkında yapılan takip sürecinde bu kişinin ölmesi halinde, bu borç gerçek kişinin mirası reddetmemiş mirasçıları nezdinde takibe devam olunur.
 • İlgili tebliğde tahsilatların aktarılması, iade işlemleri gibi hususlara da yer verilmiştir.
Share: