Bülten: 2022/50 5806 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ve Ar-Ge Veya Tasarım Merkezlerinde Uygulanacak Gelir Vergisi Stopajı Teşvik Oranında Yapılan Değişiklik

Bilindiği üzere, 03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerine tanınan vergi istisnası kaldırılarak 31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edileceği hükme bağlanmış ve 4691 sayılı Kanun’un kapsamında Bölgede yer alan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla maddede belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin Bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alınarak yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranın Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye kadar artırılabilmesi olanağı getirilmiştir.

Akabinde 17.10.2021 tarih ve 31631 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4625 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun’unun Geçici 2’nci Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından yüzde yirmi olarak belirlenen oranın, 31/12/2022 tarihine kadar yüzde elli olarak uygulanmasına karar verilmişti.

Bu defa, 21 Temmuz 2022 tarih ve 31899 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

– Bahsedilen 16.10.2021 tarihli ve 4625 sayılı Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırılmasına,

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun’unun geçici 2’nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oranın, 31.12.2023 tarihine kadar yüzde yetmiş beş olarak uygulanmasına,

karar verilmiştir.

Söz konusu Karar ektedir.

Bülten 2022- 50 Eki Karar

Share: