Bülten: 2022/44 Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi için KDV’nin Ödenmiş Olması Şartı Kalktı

Bilindiği üzere, 16/2/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 35 Seri No.lu KDV Tebliğinin 15’inci maddesi ile tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmişti.

1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ değişikliğinin yürütmesi, Danıştay Dördüncü Dairesinin 01/02/2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile durdurulmuş; bu karara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan itiraz ise Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca 23/3/2022 tarih ve İtiraz No: 2022/3 sayılı Karar ile reddedilmiştir.

Bunun üzerine, Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 13.5.2022 tarih ve 63230 sayılı Genel Yazı’da “Danıştay Dördüncü Dairesinin 01/02/2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğin 15’inci maddesinin yürütmesi durdurulduğundan, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı mükelleften aranmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Bununla birlikte aynı yazıda, bu kapsamdaki iade taleplerine ilişkin olarak vergi dairelerince, alıcılar tarafından tevkif edilen KDV’nin Hazineye intikal edip etmediği hususunun araştırılması ve Hazineye intikal etmediği tespit edilen vergilerin takip ve tahsili bakımından gecikmeksizin işlem yapılmasının uygun olacağı belirtilmiştir.

Bahsi geçen yazı aşağıdaki gibidir:

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı: E-64994458-130[5509-815]-63230

Konu: Genel Yazı

DAĞITIM YERLERİNE

Tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmesine ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğin 15 inci maddesindeki “Aynı Tebliğin (I/C-2.1.5.1.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “şartı aranmaz” ibaresi “şarttır” olarak değiştirilmiştir.” şeklindeki düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay Dördüncü Dairesinin 1/2/2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile anılan Tebliğin 15 inci maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, bu karara karşı Bakanlığımız tarafından yapılan itiraz üzerine Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca 23/3/2022 tarih ve İtiraz No:2022/3 sayılı Kararı ile itirazımızın reddine karar verilmiştir.

Buna göre, Danıştay Dördüncü Dairesinin 1/2/2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğin 15 inci maddesinin yürütmesi durdurulduğundan, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı mükelleften aranmayacaktır.

Ancak, bu kapsamdaki iade taleplerine ilişkin olarak vergi dairelerince, alıcılar tarafından tevkif edilen KDV’nin Hâzineye intikal edip etmediği hususunun araştırılması ve Hazineye intikal etmediği tespit edilen vergilerin takip ve tahsili bakımından gecikmeksizin işlem yapılması uygun olacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                           Mehmet ARABACI

                                                                                                           Bakan a.

                                                                                                           Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

Ek :

1- Danıştay Dördüncü Dairesinin 1/2/2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı
2-Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 23/3/2022 tarih ve İtiraz No:2022/3 sayılı Kararı

Dağıtım :
Vergi Dairesi Başkanlıklarına Defterdarlık Gelir Müdürlüklerine

 

Share: