Bülten: 2022/27 Sermayesinin Yarısından Fazlası Kamuya Ait Olan Şirketlerde Avans Kar Dağıtımı

18/01/2022 Tarih ve 31723 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketlerin, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kâr üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren, bir ay yerine,  iki ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kâr payı avansı dağıtabileceği düzenlenmiştir.

Bahsi geçen Tebliğin değişiklik yapılan maddesinin yeni hali aşağıdaki gibidir;

“Kâr payı avansı dağıtım şartları

 MADDE 5 – (1) Şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için, şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması ve kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması gereklidir.

(2) Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren iki ay bir ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kâr payı avansı dağıtabilirler. Bu durumda ödenecek kâr payı avansı, hesap dönemi sonu kârından 7 nci madde gereği indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde doksanını geçemez.”

Yapılan değişiklikle daha önce bir ay olan süre iki ay olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ektedir.

 

Bülten 2022- 27 Eki Tebliğ

Share: