Bülten: 2022/24 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair (40 Seri Nolu) Tebliğ Yayımlandı

18.01.2022 tarih ve 31723 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 40 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (40 No’lu Tebliğ) ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde (KDV Tebliği) değişiklikler yapılmıştır.

Bu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, savunma sanayii projelerinde uygulanan KDV istisnası ve imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmesine ilişkin düzenlemenin  2022, 2023 ve 2024 yılları için de uygulanması Kararına yönelik  değişlikler yapılmıştır. Konu başlıkları itibariyle yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir;

1- Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna

40 No’lu Tebliğ’in 1’inci maddesi ile KDV Tebliği’nin (II/B-7.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler” ibaresi ile (II/B-7.1.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiş; (II/B-7.) ile (II/B-7.1.) bölümlerindeki “Müsteşarlığı” ibareleri “Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

“Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile bu projeler kapsamındaki teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri bu kurumlarca onaylanan teslim ve hizmetler 25/12/2021 tarihinden itibaren KDV’den istisna edilmiştir. Bu kapsamdaki istisna uygulaması Tebliğin (II/B-7.2.), istisnaya ilişkin bildirim zorunluluğu Tebliğin (II/B-7.3.), istisna işlemin beyanı Tebliğin (II/B-7.4.), bu kapsamdaki işlemlere ilişkin iade uygulaması Tebliğin (II/B-7.5.) ve sorumluluk uygulaması ise Tebliğin (II/B-7.6.) bölümlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde yürütülür. Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen ve istisna hükmünün yürürlüğe girdiği 25/12/2021 tarihinden önce başlayan ve devam etmekte olan savunma sanayii projelerine ilişkin, 25/12/2021 tarihinden sonra yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamındadır.”

Yapılan değişiklikle Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler de KDV’den müstesna olmuştur.

2- Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

40 No’lu Tebliğ’in 2’nci maddesi ile KDV Tebliği’nin (II/B-7.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüt bulunursa, Gelir İdaresi Başkanlığından görüş alınabilir. Bu mal ve hizmetleri alan ulusal güvenlik kuruluşları tarafından faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)’da yer alan yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilir.”

Yapılan bu değişiklikle istisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan uygunluk bildirimi alma zorunluluğu kaldırılmış olup ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olup olmadığı hususunda tereddüt olması halinde Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan görüş alınabilecektir.

3- Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna

40 No’lu Tebliğ’in 3’üncü maddesi ile KDV Tebliği’nin (II/B-7.2.2.) bölümünün dördüncü paragrafının birinci, ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyerek ve üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yaparak örneği (EK: 11B)’de yer alan biçimde onaylar. Ulusal güvenlik kuruluşunca nihai mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüt bulunursa, Gelir İdaresi Başkanlığından görüş alınabilir. ”

Yapılan bu değişiklikle yüklenicilere yapılan, kapsam ve niteliği ilgili ulusal güvenlik kuruluşu tarafından onaylanan mal teslimleri ile hizmet ifaları istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alma zorunluluğu kaldırılmış olup ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olup olmadığı hususunda tereddüt olması halinde Gelir İdaresi Başkanlığından görüş alınabilecektir.

4- İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri

Bilindiği üzere 31.12.2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.12.2021 tarih ve 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37’nci maddesinin uygulaması süresi yeniden belirlenmiştir.

Bahsi geçen Karar’a göre ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hakkındaki geçici 37’nci maddesi, mezkur maddede düzenlendiği şekilde, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanabilir hale getirilmiştir.

40 No’lu Tebliğ’in 4’üncü maddesi ile KDV Tebliği’nin (II/E-7.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “2020 ve 2021 yıllarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “; 31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30/12/2021 tarihli ve 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, söz konusu maddenin, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında” ibaresi eklenmiştir.

Söz konusu Tebliğ ektedir.

Bülten 2022- 24 Eki 40 Seri Nolu VUK Tebliği

Share: