Bülten: 2022/15 2022 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi

21/2/1963 Tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu’na ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2022 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmek amacıyla 21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) Değerli Kağıtlar” ile 2022 yılında uygulanmak üzere, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :  
a) Noter kağıdı  25,00
b) Beyanname  25,00
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 50
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar 225
4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.) 160
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)  
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı  37,50
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı  37,50
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 75,00
7 – Aile cüzdanları 200
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 – Sürücü belgeleri 280
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 280
11 – (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul:  
1/2/2018-7072/34 md.)  
12 – Motorlu araç tescil belgesi 250
13 – İş makinesi tescil belgesi 210
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 15
15 – Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.) 20
16 – Yabancı çalışma izni belgesi 160
(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)  
17-  Çalışma izni muafiyeti belgesi 160

Söz konusu Tebliğ ektedir.

Bülten 2022-15 Eki Değerli Kağıtlara İlişkin Muh. Tebliği

Share: