Bülten: 2022/11 2022 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi

Bilindiği üzere 2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesi amacıyla 21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 89 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2021 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Diğer taraftan aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlan 90 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; Konsolosluk Harçları ile TC Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayıları 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 01.01.2022 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 13,77 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için 5,5
492 sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için 2,7
492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin “I-Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için 0,8
492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için 0,7
492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için 2,2
492 sayılı Kanuna bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için 1

 

89 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve eki ile, 90 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ektedir.

Bülten 2022-11 Eki 89 Nolu Harçlar Kanunu Tebliği

Bülten 2022-11 Eki 89 Nolu Harçlar Kanunu Tebliği Eki 2022-harclar

Share: