Bülten: 2022/10 2022 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belirlendi

Bilindiği üzere 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan 2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 (otuzaltı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533) ile ilan edilmiştir.

Buna istinaden 21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 54 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

  1. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

  1. a) Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerdeuygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece
1. Grup 6.000 4.900 3.800 3.400 2.800
2. Grup 3.800 2.800 2.300 1.900 1.700
3. Grup 2.800 1.900 1.700 1.200 950
4. Grup 1.200 950 700 600 490
5. Grup 700 600 420 400 340
6. Grup 400 340 210 190 148
7. Grup 148 117 80 68 50

 

  1. b) Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevretemizlik vergisi tarifesi:

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesininbeşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerindeuygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece
1. Grup 7.500 6.125 4.750 4.250 3.500
2. Grup 4.750 3.500 2.875 2.375 2.125
3. Grup 3.500 2.375 2.125 1.500 1.187
4. Grup 1.500 1.187 875 750 612
5. Grup 875 750 525 500 425
6. Grup 500 425 262 237 185
7. Grup 185 146 100 85 62

 

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikincifıkrasında, “Cumhurbaşkanı; beşinci fıkradaki tarifede yer alan binagruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yeralan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıylaayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veyayarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğekonulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 ncimaddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar içinbelirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariçolmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdekibelediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlaraait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiylemetreküp başına 19 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerdekullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdakitarifeye göre hesaplanacaktır.

 

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece
1. Grup 3.000 2.450 1.900 1.700 1.400
2. Grup 1.900 1.400 1.150 950 850
3. Grup 1.400 950 850 600 475
4. Grup 600 475 350 300 245
5. Grup 350 300 210 200 170
6. Grup 200 170 105 95 74
7. Grup 74 58 40 34 25

 

Söz konusu Tebliğ ektedir.

Bülten 2022-10 Eki tebliğ 2022-Belediye-Cevre-Temizlik

 

Share: