Bülten: 2022/06 Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği İstisnası ve Yenilenmiş Cep Telefonu Teslimlerinde KDV Oran Uygulaması Hakkında 38 Seri No.lu KDV Tebliği Yayımlandı

21 Aralık 2021 Tarih ve 31696 Sayılı Resmî Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38) ile,

– Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetlerin Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetleri kapsamında KDV tevkifatına tabi olmayacağı açık olarak belirtildi.

– 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmayacağı belirtildi.

– En az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerine uygulanacak (%1) KDV oranına ilişkin açıklama yapıldı.

– 7338 sayılı Kanunun 55 nci maddesi ile     Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “basit usulde vergilendirilen” ibaresinin “kazançları basit usulde tespit edilen” şeklinde değiştirilmesine paralel olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ’de yer alan “basit usulde vergilendirilen” ibarelerinin tamamı “kazançları basit usulde tespit edilen” şeklinde değiştirildi.

Yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.

1) Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği İstisnası

4/10/2021 Tarih ve 7338 sayılı Kanunun 2’nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Mükerrer Madde 20/B ile internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançların gelir vergisinden müstesna olduğu belirtilmişti.

Yine aynı Kanunun 55’nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendine “aynı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler,” ibaresi eklenmiştii.

Söz konusu istisna, 01/01/2022 tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanacaktır.

Buna göre, 01/01/2022 tarihinden itibaren, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar içinuygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.

193 sayılı GVK’nun mükerrer 20/B maddesi kapsamına girmeyen kazançlara konu teslim ve hizmetlerin istisna olmadığı ve genel hükümlere göre vergilendirileceği tabidir. Ayrıca söz konusu işlemlerin Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesindeki şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar işlemleri yapanlardan aranacaktır.

Öte yandan bu kapsamındaki kazançların toplamının aynı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde (2022 yılı için 880.000 TL) yer alan tutarı aşmasının ve bu kazançların mezkur Kanun uyarınca yıllık beyannameile beyan edilecek olmasının, istisna uygulamasına bir etkisi bulunmamaktadır.

2) Yenilenmiş Cep Telefonu Teslimlerinde KDV Oran Uygulaması

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listeye 30/9/2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 29/9/2021 tarihli ve 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen 21 inci sıra uyarınca, “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerine uygulanacak KDV oranı (%1) olarak belirlenmişti.

Ayrıca ilgili sırada bu mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergilerin dâhil edilmeyeceği de belirtilmiştir.

Tebliğde söz konusu uygulamaya ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup buna göre 22/08/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında yenilenmiş cep telefonlarının teslimlerinde indirimli oran uygulanabilmesi için;

– Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış cep telefonlarının en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması ve bu durumun, yenileme merkezleri veya onlar adına alım yapabilen yetkili alıcılar tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından kontrol edilmesi,

– Kullanılmış cep telefonlarının, yenileme merkezi tarafından tüketiciden doğrudan alınarak veya ilgili Yönetmelikte tanımlanmış olan yetkili alıcılar aracılığıyla yenileme merkezi adına temin edilerek yenilenmesi,

– Yenileme işleminin ilgili Yönetmelik kapsamında yenileme merkezleri tarafından, Ticaret Bakanlığının veya Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği düzenleme veya standartlara uygun şekilde yapılması,

– Yenileme merkezlerinin yenilediği kullanılmış cep telefonlarının sertifikalandırma işleminin, Türk Standartları Enstitüsü tarafından numaralandırılmış hologramlı sertifika formu kullanılarak ve ticari unvan, iletişim bilgileri, yenileme yetki belgesi ve yenileme işlemine ilişkin bilgileri içeren karekod ile güvenliğinin sağlanacak şekilde yapılması ve bu sertifikanın yenilenmiş ürünle birlikte yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi,

– Yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilmesi,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar, yenilenmiş cep telefonu teslimlerine ilişkin yüklendikleri KDV tutarını indirim konusu yapabilecekler ancak bu teslimler nedeniyle iade talep edemeyeceklerdir.

3) Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetlerde KDV tevkifatı

Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetlerin Etüt, Plan- Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olmayacağı açık olarak belirtildi.

Daha önce bu hizmetlerin prensip olarak tevkifat kapsamına girmediği belirtilmekteydi.

4) Kazançları Basit Usulde Tespit Edilenlere İlişkin Değişiklikler

26 Ekim 2021 Tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin ticarLkazançları, gelir vergisinden istisna edilmişti.

Ancak basit usulde vergilendirilenlerin, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri
hariç; bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile VUK ve diğer
kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabi olma durumları devam
etmektedir.

Yine 7338 sayılı Kanunun 55 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “basit usulde vergilendirilen” ibaresi “kazançları basit usulde tespit edilen” şeklinde değiştirilmişti. Bu değişikliğe paralel olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ’de yer alan “basit usulde vergilendirilen” ibarelerinin tamamı “kazançları basit usulde tespit edilen” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ektedir.

Bülten 2022- 06 Eki Tebliğ Metni

Share: