Bülten: 2022/05 Kar Dağıtımındaki Stopaj Oranı %10’a Düşürüdü

Bilindiği üzere, 193 sayılıGelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun) 15. ve 30. maddelelerinde kar payı dağıtımında yapılacak vergi kesintisine ilişkin düzenlemere yer verilmiştir.

Nitekim 193 sayılı GVK’nun 94/6-b maddesi uyarınca; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara, gelir vergisinden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kişilere, gelir vergisinden muaf olan dar mükellef gerçek kişilere dağıtılan, aynı Kanun’un 75.  maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr payları üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapılmaktadır.

Diğer taraftan, kurumlar tarafından elde edilen kâr paylarının dağıtımının vergi kesintisine tabi olup olmadığı 5520 sayılı KVK’nun 15. ve 30. Maddeleri uyarınca belirlenmekte olup; buna göre kurumlar vergisinden muaf olan kurumlara, Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara, Kurum statüsünde olup bu kanunla veya özel kanunlarla kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde belirtilen kar payları üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapılmaktadır.

22/12/2021 Tarih ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4936 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkmdaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. a) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) % 10,

  1. b) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.)% 10,”

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9 – Vergiden muaf olan kuramlara dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kâr paylan (Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden % 10,”

5520 sayılı Kuramlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkmdaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) ve (14) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“12- Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kuramlara veya kuramlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr payları (5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden % 10,

“14- Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kuramların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kuram kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden % 10,”

22/12/2022 Tarihi itibariyle yürürlüğe giren Karar ile bahsi geçen %15 oranı %10’a düşürülmüş olup bu durumda, dağıtılan kar payının beyan sınırını geçmemesi durumumda, toplam vergi yükünü beş puan azalmış olacaktır.

Ancak kar payının beyan zorunluluğu tutarını aşması durumunda ise toplam vergi yükünde bir değişiklik doğmayacaktır.

Bu kapsamda elde edilen kar payının 2021 yılı için 53.000 TL’yi, 2022 yılı için 70.000 TL’yi aşması durumunda bu tutarlar diğer gelirler için verilecek beyannameye dahil edilecek ve kesinti yoluyla daha önce ödenmiş olan vergiler beyanname üzerinden hesaplanan vergisen mahsup edilebilecektir.

Söz konusu Karar ektedir.

Bülten 2022- 5 Eki Karar

Share: