Bülten: 2021/31 Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı

Hatırlanacağı üzere, 7326 sayılı Kanun’un 11’nci maddesi ile (bilanço esasına tabi) mükelleflerin aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutarak (Yİ-ÜFE değerine) bugünkü değerine getirilmesine imkanı sağlanmıştır. Yeniden değerleme sonucu oluşan bu fark için ise %2 oranında ilave bir vergi hesaplanacağı ve bu verginin 3 taksit halinde ödenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu defa Gelir İdaresi Başkanlığınca, 7326 sayılı Kanunun 11’inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 11’inci maddesine eklenen yedinci fıkra kapsamında taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine yönelik açıklamaların yer alacağı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.

Taslakta öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir;

– Yeniden değerlemeye tabi tutulacak taşınmazların, Vergi Usul Kanunu uygulamasında amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olması zorunluluğu bulunmadığından, müessese hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerce boş arazi ve arsalar da yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir.

– Yeniden değerleme, iktisadi kıymetlerin ve varsa bunlara ait amortismanların, 213 sayılı Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve mezkur Kanun’un geçici 31’inci maddesinin yedinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 09.06.2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri üzerinden yapılacaktır.

– Yeniden değerleme sonucunda ortaya çıkan değer artışını hesaplamada net değer artışı usulü benimsemiştir olup net değer artışının hesaplanabilmesi için yeniden değerlemeye esas alınan ve 09.06.2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerlerin yeniden değerlemeden önceki ve yeniden değerlemeye tabi tutulduktan sonraki tutarları dikkate alınarak net bilanço aktif değeri hesaplanacaktır.

Yeniden değerleme, uygulamadan yararlanma hakkını haiz mükelleflerin 9.6.2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler ve varsa bunlara ait amortismanlar esas alınmak suretiyle, 31.12.2021 tarihine kadar yapılabilecektir.

– Yeniden değerleme sonucu oluşan değer artışı tutarı, pasifte özel bir fon hesabında tutulacak olup bu tutar mükellefler tarafından istenildiğinde sermayeye ilave edilebilecektir. Ancak, söz konusu fonun sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba aktarılan ya da işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

– Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer artışları ile bunların hesap şekilleri, envanter defterlerinin ayrı bir sahifesinde teferruatlı şekilde gösterilecektir.

Söz konusu Taslak ektedir.

Bülten 2021-31 Ek Tebliğ Taslağı

Bülten 2021-31Ek Tebliğ Taslağı Eki

Share: