Bülten: 2021/18 Kurumlar Vergisi Oranını da Değiştiren 7136 Sayılı Torba Kanun Yürürlüğe Girdi

Yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 15 maddeden oluşan ve içerisinde vergi kanunlarının da yer aldığı toplam 7 farklı kanunda değişiklik yapan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 22/4/2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Torba Kanun ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda da bazı değişiklikler yapılmış olup, konu başlıkları itibariyle yeni düzenlemelere ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir;

1) 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi oranında değişiklik yapıldı

Bilindiği üzere uzun yıllardan beri yüzde 20 olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı 2018, 2019, 2020 yılları kazançları için yüzde 22 olarak uygulanmaktaydı.

7136 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 13’üncü Maddeye göre, kurumlar vergisi oranı; 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler için ise bu oran ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.

Diğer taraftan Torba Kanun’un yürütme (14’üncü) maddesine göre, oran değişikliği 01/07/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere 22/4/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre (normal hesap dönemine tabi mükellefler için);

– 2021/I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait kurum geçici vergi beyanında kurumlar vergisi oranı %20 olarak uygulanacak,

– 2021/2. (Ocak-Haziran), 2021/3. (Ocak-Eylül), 2021/4. (Ocak-Aralık) Geçici Vergi Dönemine ait kurum geçici vergi beyannamelerinde ise bu oran %25 oranında uygulanacaktır.

Ancak her ne kadar geçici vergi beyannamesi üç ayda bir veriliyor olsa da vergi kümülatif matrahlar toplamları üzerinden hesaplandığından, ikinci ve sonraki dönemlerde kar çıkması durumunda ilk dönem kazancı için de %25 oranında vergi hesaplanmış ve ödenmiş olacaktır.

2) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda sayılan menkul malların ve gayrimenkullerin satış işlemlerinde değişiklikler yapıldı

7136 Sayılı Kanun’un 1., 2., 3., 4. ve 5. maddeleriyle, 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında haczedilen menkul malların ve gayrimenkullerin satışına ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

– Kanun’un1’nci maddesiyle 6183 sayılı Kanun’un 85. Maddesinde yapılan değişiklikle, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılmasına imkân sağlanmıştır.

– Kanun’un 2’nci maddesiyle 6183 sayılı Kanun’un 86. Maddesinde yapılan değişiklikle, artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık %5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz ödemelerine imkan sağlanmıştır.

– Kanun’un 3’nci maddesiyle 6183 sayılı Kanun’un 90. Maddesinde yapılan değişiklikle, gayrimenkullerin fiziki ortamlara ilaveten elektronik ortamlarda kurulacak komisyonlar huzurunda da açık artırma ile satışına imkân sağlanmıştır.

– Kanun’un 4’nci maddesiyle 6183 sayılı Kanun’un 97. Maddesinde yapılan değişiklikle, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin feshedilmesi durumunda bu kişinin sorumlu olacağı tutarlar netleştirilmiştir. Buna göre İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumlu olacaktır.

– Kanun’un 5’nci maddesiyle 6183 sayılı Kanun’a 97’nci maddesinden sonra gelmek üzere “Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı” başlıklı 97/A maddesi eklenmiştir. Bu madde ile, menkul ve gayrimenkul malların bu Kanun hükümlerine göre elektronik ortamda açık artırma ile satılabilmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

3) ÖTV Kanunu (III) sayılı liste kapsamındaki malların (içecek ve tütün mamülleri) komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışındaki vergiyi doğuran olayın tanımı değiştirildi

Bilindiği üzere, ÖTV Kanunu’nun “Vergiyi doğuran olay” başlıklı 3’üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya tesliminde ÖTV doğmaktaydı.

7136 Sayılı Bu Kanun’un 8’inci  maddesi ile ÖTV Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle, ÖTV Kanun’a ekli (III) sayılı liste kapsamındaki içecek ve tütün mamüllerinin, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında, imalatçı tarafından komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirileceği hüküm altına alındı.

4) Prim teşviki, destek ve indirimlerinden geriye yönelik yararlanabilme imkanı kaldırıldı

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 17’nci  maddesi uyarınca, 5510 Sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı dönemlere ilişkin gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan dönemi takip eden 6 ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden itibaren geriye dönük en fazla altı aya kadar olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilmekte yahut yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilmekteydi.

Bu defa 7136 satılı Kanun’un 10’uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un Ek 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacağı hüküm altına alınmış olup değişiklik 22/4/2021, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5) Bazı sektör çalışanlarına destek verilmesine ilişkin düzenlemeler getirildi

7136 Sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 24’üncü maddesinde yapılan değişiklikle, bazı sektör çalışanlarından Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara günlük 50,00 TL (aylık 1.500,00 TL) ödeme yapılması ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre aşağıda sayılan;

Yiyecek ve içecek sektörü, internet kafelerin faaliyetleri, spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç) spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf, vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler), yüzme kulüplerinin faaliyetleri, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, bilardo salonlarının faaliyetleri, eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri, düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi (yiyecek ve içecek sunum hizmetleri hariç), bozuk para veya jetonla çalışan oyun makinelerinin işletilmesi (langırt, tilt, atari salonları, vb.), güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç), hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri, kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç) zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum, vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç)

sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50,00 TL ödeme yapılacaktır. Ayrıca halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 TL’ye çıkarılmıştır.

Bunun yanı sıra, aynı Kanun’un 7’nci maddesiyle yapılan değişikle (Yürürlük tarihi) 22/4/2021 tarihi itibariyle, sayılan özel sektör işyerlerinde 2021/Mart dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bu Kanun kapsamında bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 5510 sayılı Kanun’un 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

6) Geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönemin 12 aya çıkarıldı

Bilindiği üzere geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken ödeneğe esas kazanç, sigortalının son 3 aydaki ortalama kazancına göre belirlenmektedir.

7136 Sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem 12 aya çıkarılmıştır.

İlaveten, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemeyecektir. Böylece belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi suretiyle fazla ödenek ödenmesinin engellenmesi sağlanmıştır.

Share: