Bülten: 2020-6 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Emlak Vergisine Esas Değerler Artırılarak Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir. Diğer taraftan;

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca en son 2017 yılında söz konusu takdirler yapılmıştır.

 

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bina, 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de arazi (arsa) vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2017 yılında yapıldığından, bu hükümler uyarınca bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2018 yılından itibaren başlamış bulunmaktadır.

 

1319 sayılı Kanunun 29’uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı; üçüncü fıkrasında da 33’üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 1319 sayılı Kanunun 29’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

 

Anılan Kanun hükümleri gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından hazırlanan ve 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 76 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ile; 2019 yılından önceki yıllarda emlak vergisi mükellefi olanların 2020 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2019 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2020 yılı vergi değerinin hesabına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

 

A- 2019 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2020 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı

Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2020 yılı vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 (onbir virgül yirmidokuz) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

 

ÖRNEK 1: Mükellef (A) Kırşehir ili, Kaman Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2013 yılında satın almıştır. 2019 yılı emlak vergi değeri 130.000,00 TL olan meskenin 2020 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

 

Meskenin 2019 yılına ait emlak vergi değeri 130.000,00 TL
2019 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı 11,29%
Meskenin 2020 yılı emlak vergi değeri [1+(1×2)] 144.677,00 TL
Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 144.000,00 TL

 

B- 2020 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti

 

Mükellefiyeti 2020 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen ve 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 (onbir virgül sekizyüzaltmışbeş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2019 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 (onbir virgül yirmidokuz) nispetinde artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.

 

ÖRNEK 2: Mükellef (B) 2019 yılında Eskişehir ili, Sivrihisar Belediyesi sınırları içinde 1100 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 80,00 TL’dir.

 

2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %11,865, 2019 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı ise %11,29 olarak tespit edilmiş olduğuna göre, mükellefiyeti 2020 yılında başlayacak bu mükellefin 2019 yılında satın aldığı arsanın 2020 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

 

1 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 80,00 TL
2 2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%23,73/2=) 11,87%
3 2019 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [1+(1×2)] 89,49 TL
4 2020 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%22,58/2=) 11,29%
5 2020 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [3+(3×4)] 99,59
6 Arsanın yüzölçümü 1.100 m2
7 Arsanın 2020 yılı vergi değeri (5×6) 109.549,00 TL
8 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 109.000,00 TL

 

ÖRNEK 3: Mükellef (C) Ankara ili, Mamak Belediyesi sınırları içinde yer alan 500 m2 arsa üzerinde inşa edilen ve inşaatı 2009 yılında sona ermiş olan bir işyerini 2019 yılında satın almıştır. Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 140 m2’dir. Bu işyeri için 2020 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 1.436,85 TL’dir. Arsanın bulunduğu cadde için 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 760,00 TL’dir.

 

2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %11,865, 2020 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ise %11,29 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti 2020 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2020 yılı vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.)

 

1 İnşaatın türü ve sınıfına göre 2020 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 1.436,85 TL
2 Binanın dıştan dışa yüzölçümü 140 m2
3 Binanın maliyet bedeli (1×2) 201.159,00 TL
4 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 760,00 TL
5 2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%23,73/2=) 11,87%
6 2019 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [4+(4×5)] 850,17 TL
7 2020 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%22,58/2=) 11,29%
8 2020 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [6+(6×7)] 946,15
9 Arsanın yüzölçümü 500 m2
10 Arsanın vergi değeri (8×9) 473.075,00 TL

 

C- Emlak Vergisi Oranı, Beyan ve Ödeme Süresi

 

Emlak vergisi oranı aşağıdaki gibi olup, 1319 sayılı Yasanın 30’uncu maddesine göre, iki taksitte ödenen verginin, birinci taksitinin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksitinin ise Kasım ayında ödenmesi gerekmektedir.

 

  Büyük şehir ve Mücavir Alanlarda * Diğer Yerlerde
Mesken Binde 2 Binde 1
İşyeri Binde 4 Binde 2
Arsa Binde 6 Binde 3
Arazi Binde 2 Binde 1

 

* Büyükşehir belediyesi bulunan iller aşağıdaki gibidir.

 

Adana Denizli Kayseri İzmir Konya
Ankara Diyarbakır Kocaeli (İzmit) İstanbul Van
Antalya Erzurum Malatya Muğla Samsun
Aydın Eskişehir Mardin Kahramanmaraş Şanlıurfa
Bursa Gaziantep Manisa Sakarya Trabzon
Balıkesir Hatay Mersin Ordu Tekirdağ

 

Share: