Bülten: 2020-4 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar, 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Değerleme Oranında Artırılarak Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı % 22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmiştir.

Diğer taraftan, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Usul Kanunu’nun;

– Dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında; “(bu maddenin) (b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.”,

– On altıncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise; “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.  Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.”

Hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun hükümleri gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından hazırlanan ve 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 51 Sıra Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ile; 01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir;

Madde No İstisna 2019 yılı İstisna Tutarı (TL) 2020 yılı İstisna Tutarı (TL)
4/b Değerleri Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 250.125 306.603
4/b Değerleri Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 500.557 613.582
4/d İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 7.060
4/e Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 5.760 7.060

 

Diğer taraftan, 01/01/2020 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır:

 

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla 

İntikallerde

İvazsız 

İntikallerde

İlk 350.000 TL için 1 10
Sonra gelen  850.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.800.000 TL için 5 20
Sonra gelen 3.300.000 TL için 7 25
Matrahın 6.300.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

 

Share: