Bülten: 2020-31 30 Nisan 2020 Tarihine Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi 1 Haziran 2020 Tarihine Uzatıldı

Bilindiği üzere, 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süresi 17 Nisan 2020 tarih ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde yer alan yer alan ve e-Defter ve berat dosyalarının oluşturma süreleri ile ilgili “Hesap dönemlerinin son ayına ait defter ve berat dosyaları, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar” şeklindeki ibare, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzayıp uzamadığı, uzamışsa da hangi tarihe kadar uzadığı hususunda tereddüt doğurmuştur.

Bunun  üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 20 Nisan 2020 tarih ve 128 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, oluşan tereddüt giderilmiş ve mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratları’nın yüklenme süresinin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığını açıklanmıştır.

Söz konusu Sirkülerde yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir;

1) Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

2) Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu Sirkülerin tam metni ekteki gibidir.

Bülten 2020-31 Eki VUK-128-Sirküler

 

Share: