Bülten: 2020-29 Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Alımları Kısmi KDV Tevkifatına Tabi Değildir

Hatırlanacağı üzere, Koronavirüs (nCovid-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518), 24 Mart 2020 tarih ve Mükerrer 31078 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve buna ilişkin değerlendirmemize 31.03.2020 tarih ve 2020/23 sayılı Bültenimizde yer verilmişti.

Tebliğ ile;

– Mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilen tüm mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmış,

– Söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise altışar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi sağlanmıştı.

Diğer taraftan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin 2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar bölümünün son paragrafında “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.” açıklaması yer almaktadır.

Buna göre, 518 No.lu Tebliğde, 01/04/2020 – 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı yapılmaması gerekmektedir.

Ancak (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 18/04/2017 tarih ve 121462 sayılı özelgeye göre); mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflerin, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerden gerçekleştirdikleri kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ise, KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Mücbir sebep halinin tam tevkifata tabi işlemlerde tevkifat uygulamasına herhangi bir etkisi ise bulunmamaktadır.

31.03.2020 tarih ve 2020/23 sayılı Bültenimizde de yer verildiği üzere, 01/04/2020 – 06/2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep kapsamında olduğu kabul edilen mükellefler aşağıdaki gibidir;

– Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,

– Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

– Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler ile,

– Yine İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında 22/3/2020 tarihinden itibaren haklarında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilen 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler. (Beyanname ve bildirimleri haklarında sokağa çıkma yasağı bulunan SMMM ve YMM’ler tarafından verilen mükellefler dahil).

KDV Uygulama Genel Tebliğinin kısmi tevkifat uygulaması gereken mükelleflere ilişkin 2.1.3.1 bölümü aşağıdaki gibidir;  

“2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar 

Tebliğin (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) bölümleri kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil, bu işlemler için izleyen bölümlerde belirlenen orandaki kısmı, alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir.

Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, söz konusu bölümlerde belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmayacaktır. 

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapması gerekenler, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmektedir.

  1. a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)
  2. b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, 

Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 

Döner sermayeli kuruluşlar,

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

Bankalar, 

Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,

Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.nde işlem gören şirketler,

– Kalkınma ve yatırım ajansları. 

Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında değerlendirilmez. 

Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz.

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan ödenmesi tevkifat uygulamasına engel değildir.

Bu kapsamda tevkif edilen vergiler, vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile yetki alanı içerisinde bulunulan vergi dairesine, Tebliğin (I/C-2.1.1.1) bölümündeki açıklamalara göre beyan edilip kanuni süresi içerisinde ödenir.

KDV mükellefiyeti bulunmayanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır.

Örnek: KDV mükellefiyeti bulunmayan apartman yönetimlerine verilen özel güvenlik hizmetlerinde ya da KDV mükellefiyeti bulunmayan konut yapı kooperatiflerine verilen yapı denetim hizmetlerinde, tevkifat uygulanmayacaktır.

(Ek paragraf: RG-21/5/2016-29718) 213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.”

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) numaralı bölümlerine göre kısmi KDV tevkifatına tabi teslim ve hizmetler aşağıdaki gibidir;

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

Yemek servis ve organizasyon hizmetleri,

İşgücü temin hizmetleri,

Yapı denetim hizmetleri, 

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri, 

Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri,

Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri,

Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri, 

Servis taşımacılığı hizmeti, 

Her türlü baskı ve basım hizmetleri,

Külçe metal teslimleri,

Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi,

Hurda ve atık teslimi,

– Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi, 

Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri, 

Ağaç ve orman ürünleri teslimi.

Share: