Bülten: 2020-15 Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Zorunluluğu Getirildi

14/02/2020 Tarihli ve 31039 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile, ana tebliğde bir kısım değişiklikler yapılmış olup, yapılan değişiklikler konu başlıkları itibariyle aşağıda özetlenmiştir.

1) Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerin tevkifat uygulaması kapsamına alınması

Bilindiği üzere, Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin olarak 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, Sağlık Bakanlığınca işletme döneminde birtakım hizmetler alınmaktadır.

30 Seri Nolu Tebliğin 1’inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünden sonra gelmek üzere “2.1.3.2.14. Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölüm eklenmiş olup, yapılan bu değişiklikle, 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde alınan hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları ile tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinde, bu hizmetlere aşağıdaki tabloda karşılık gelen işlem türlerinin dikkate alınması uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, sağlık tesislerine yönelik sunulan hizmetleri bilfiil ifa etmeyen alt yükleniciler tarafından düzenlenecek faturalarda (yapım işleri hariç) tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, yüklenici firma tarafından alt yükleniciler aracılığıyla temin edilen ve Sağlık Bakanlığına sunulan hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında (5/10) oranında [yapım işlerinde (3/10) oranında] KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Söz konusu hizmetlerin, alt yüklenicilerden temin edilmeksizin doğrudan yüklenici firma tarafından Sağlık Bakanlığına sunulması halinde ise, aşağıdaki tabloda bu hizmetlere karşılık gelen işlem türleri dikkate alınarak [işlem türü sütununda işlem türü belirlenmeyenler için Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında 5/10 oranında] tevkifat uygulanacaktır. 

Tablo: Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Alınacak Hizmetlerde Uygulanacak Tevkifat Oranları

 

Sözleşmede Öngörülen Hizmet Hizmeti Bilfiil ifa Eden Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yüklenicilerden Yapılacak Tevkifat Oranı
İşlem Türü Oran
Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri Temizlik. Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (Tebliğin l/C- 2.1.3.2-10. bölümü) 7/10 Tevkifat Yok
İlaçlama Hizmetleri
Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri
Temizlik Hizmetleri
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri
Alık Yönetimi Hizmetleri
Hasta Yönlendirme ve Refakat / Resepsiyon/Yardım Masası/Taşıma Hizmetleri İşgücü Temin Hizmetleri (lebi iğin l/C- 2.13.2.5 bölümü) 7/10 Tevkifat Yok
Güvenlik Hizmetleri
Otopark Hizmetleri
Diğer Tıbbi Ekipman Destek Hizmeti Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil. Bakım ve Onarım Hizmetleri (Tebliğin l>C- 2.1.3.23. bölümü) Tevkifat Yok Tevkifat Yok
Mefruşat Hizmeti
Yemek Hizmeti Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri (Tebliğin l/C-2.13.2.4 bölümü) Tevkifat Yok Tevkifat Yok
Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmeti Yapını İşleri (Tebliğin MC-2.1.3.2.1. bölümü) 3/10 3/10
Bina ve Arazi Hizmetleri
Laboratuvar Hizmeti   Tevkifat Yok Tevkifat Yok
Görüntüleme Hizmeti
Rehabilitasyon Hizmeti
Ortak Hizmetler Yönetimi Hizmeti
Hastane Bilgi Yönetim Hizmeti

 

Örnek: Yüklenici (A) firması, işletmeye alınan sağlık tesisine yönelik alt yüklenici (B) firmasından temin etmek suretiyle Sağlık Bakanlığına güvenlik hizmeti vermektedir. Alt yüklenici (B) firması da bu hizmeti bir alt yüklenici (C) firmasından sağlamaktadır.

Bu durumda, hizmeti bilfiil ifa eden (C) firması tarafından aracı (B) firmasına sunulan güvenlik hizmetinin, yukarıdaki tabloya göre “İşgücü Temin Hizmetleri” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.5.) bölümünde yer alan şartların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, bu hizmete ilişkin aracı (B) firması tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Aracı konumundaki (B) firması tarafından yüklenici (A) firması adına düzenlenecek faturada tevkifat uygulanmayacaktır. Yüklenici (A) firması tarafından Sağlık Bakanlığına düzenlenecek faturada ise Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü uyarınca (5/10) oranında tevkifat uygulanacaktır.”

Bu düzenleme, 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2) Yüklenici tarafından sağlık bakanlığına sunulan hizmetler ile alt yükleniciler tarafından bu kapsamda sunulan hizmetlerde KDV oranı

30 Seri Nolu Tebliğin 1’inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin  (III/B-2.6.) bölümünden sonra gelmek üzere “2.7. Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde KDV Oranı Uygulaması” başlıklı bölüm eklenmiş olup bu bölümde;

– 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B)bölümünün 21’inci sırasına uygun olarak, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan laboratuvar, rehabilitasyon ve görüntüleme hizmetleri ile alt yükleniciler tarafından bu kapsamda sunulan hizmetlerin %8 oranında KDV’ye tabi olduğu,

– 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 24’üncü sırasına uygun olarak, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan yemek hizmetleri ile bu hizmetlere ilişkin alt yükleniciler tarafından sunulan yemek hizmetlerinin %8 oranında KDV’ye tabi olduğu,

Hüküm altına alınmıştır.

3) İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin uygulama süresinin uzatılmasına ilişkin düzenlemeler

Hatırlanacağı üzere, 24.12.2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 Sayılı Kanun ile sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin istisnanın uygulama süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmış akabinde 30.12.2019 tarih ve  30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV Kanunun, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmesi hakkındaki geçici 37’nci maddesinin süresi 2020 ve 2021 yılları için uzatılmıştı.

Bu defa 30 Nolu Tebliğin 3., 4., ve 5. maddesi ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmesi hakkındaki ilgili bölümleri, yukarıda yer alan düzenlemelere uygun şekilde revize edilmiştir.

Benzer şekilde 30 nolu Tebliğin 6. maddesi ile ana Tebliğin imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin istisna uygulamasına yönelik açıklamaların yer aldığı ilgili bölüm yukarıdaki düzenlemeler doğrultusunda güncellenmiştir.

Share: