Bülten: 2019-95 Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

14 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ticaret sicili ve tescile ilişkin genel hükümler içermekte olup, Kanun’un “Yönetmelik” başlıklı 26. Maddesinde Ticaret sicili müdürlüğünün kurulması, sicil defterlerinin tutulması, tescil zorunluluğunun yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların, sicil müdürlerinin kararlarına karşı itiraz yollarının, sicil müdür ve yardımcıları ile diğer personelde aranacak niteliklerin, disiplin işleri ile bu konuyla ilgili diğer esas ve usullerin Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikte düzenleneceği hüküm atlına alınmıştır.

6102 sayılı Kanununun 26’ncı maddesine dayanılarak, ticaret sicili kayıtlarının tam ve sağlıklı tutulmasını ve emredici hukuk kuralları çerçevesinde kayıtların aleniyetinin ve üçüncü kişiler dahil tarafların hukuki güvenliğinin teminat altına alınmasını sağlamak amacıyla ticaret sicili müdürlüklerinin kurulmasına ve işleyişine, sicil defterlerinin tutulmasına, ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, tescil zorunluluğunun yerine getirilmesine, ticaret sicili müdürlüklerinin kararlarına karşı itiraz yollarına, ticaret sicili müdür ve müdür yardımcıları ile diğer personelde aranacak niteliklere ve disiplin işlerine ilişkin usul ve esaslar ile ticaret siciline ilişkin diğer hususları kapsar şekilde hazırlanan Ticaret Sicil Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve zaman zaman yapılan değişikliklerle uygulanagelmiştir.

Bahsi geçen 26. Maddede yer alan yetki gereğince, 1819 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konu Yönetmelik ile Ana Yönetmelikte birçok maddede değişiklik yapılmış olup yapılan bu değişikliklerin uygulamada büyük farklılıklar yaratmamakla birlikte, ilgili mevzuattaki değişikliklere uyum sağlayıcı değişiklikler olduğu gözlemlenmiştir.

Bununla birlikte yapılan bu değişikliklere ilişkin öne çıkan hususlara, konu başlıkları itibariyle aşağıda değinilmiştir.

Noterde Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Düzenlemelerde Değişiklikler Yapılmıştır

Ticaret sicil işlemlerinde esas alınacak imza beyanlarının noterlere onaylatıldıktan sonra ilgili ticaret sicil müdürlüğüne verilmesi gerekirken 10.03.2018 tarih ve 7099 sayılı Kanun’un 21. Maddesi ile 6102 sayılı Kanunu’nun 40. Maddesinde yapılan değişiklikle, imza beyanının artık sadece Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde yetkilendirilmiş bir personelin huzurunda verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Buna uygun şekilde, Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde geçen “Noter huzurunda düzenlenmiş” ibaresi “Kanunun 40. maddesi uyarınca düzenlenmiş” ibaresi ile değiştirilmiştir.

Bunun yanı sıra anonim, kolektif ve komandit şirketlerin kurucu imzalı şirket sözleşmeleri için gerekli olan imza örnekleri, noter onaylı olarak ya da ilgili müdürlükte huzurda imza edilmek suretiyle de verilebilecektir.

Yine ilgili değişiklik kapsamında, tacirlerin kullanacakları ticaret unvanı ve unvan altına atacağı imza ile; tüzel kişi tacirlerin imzaya yetkili kimselerin imzalarının notere onaylatılması ve işbu onaylatılacak imzaların en az üç defa atılmış olması şartları kaldırılmıştır. Bunun yerine ticaret unvanının, bunun altına atılacak imzayı yahut tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzalarının müdürlük huzurunda verilmesi yeterli görülmüştür.

Yine bu husustaki bir diğer değişiklik; Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin 110. maddesinde düzenlenen ve kooperatiflere ilişkin tescil edilecek olgular arasında sıralanan “şirket sözleşmesindeki imzaların noter onay tarihi” ibaresi “şirket sözleşmesinin ortaklar tarafından müdürlükte imzalandığı tarih” olarak revize edilmiştir.

Farklı Ticaret Sicil Çevresine Taşınma İşlemlerinde Kolaylıklar Getirilmiştir

Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin 111. Maddesinde bir ticari işletmenin veya ticaret şirketinin Türkiye’deki merkezinin başka bir sicil bölgesine taşınmasının tesciline ilişkin başvurularda, şirket sözleşmesinin değişikliğine ilişkin belgelere ek olarak müdürlükçe istenilecek belgeler sıralanmış olup buna göre daha önce buna ilişkin başvurularda, şirket sözleşmesinin değişikliğine ilişkin belgelere ek olarak önceki değişiklikleriyle beraber şirketin eski merkezinin olduğu müdürlükçe onaylı şirket sözleşmesinin bir örneği, eski merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi ve eski merkezdeki sicil kaydının örneğinin ibrazı gerekiyor iken yeni düzenlemeyle birlikte eski merkezdeki müdürlükten alınacak “sicil özeti” nin müdürlüğe verilmesi yeterli görülmüştür.

Benzer şekilde Yönetmeliğin 124. maddesi halihazırda (MERSİS) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nde şube kayıtlarından merkez kayıtlarına, merkez kayıtlarından şube kayıtlarına erişim sağlandığında, müdürlüklerce birinci fıkra kapsamında ayrıca bir bildirim yapılmayacağı düzenlemesi bulunmaktayken yapılan yeni düzenleme ile merkez kayıtlarında meydana gelen değişikliklerin şube kayıtlarında da tescil edilmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Geçici Konkordato Mühleti, Tescil Kapsamına Dahil Edilmiştir

Son dönemlerde gündemde olan konulardan bir tanesi de konkordato olup, Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin 138. maddesinde mahkemenin konkordato mühleti verildiğini ilgili müdürlüğe bildirmesi ve buna ilişkin kararı göndermesini müteakip ilgili müdürlüğün bu bildirim üzerine gecikmeksizin konkordato mühleti verilmesine ilişkin karan tescil edeceği hüküm altına alınmış, bu şekilde konkordato mühleti verilmesi halinde tescili zorunlu olgular maddede sıralanmıştır.

Bu defa maddede yapılan değişiklikle tescil edilecek unsurlar “geçici” ve “kesin” konkordato olarak nitelendirilerek yenilenmiş ve bu suretle geçici konkordato mühleti de tescil kapsamına dahil edilmiştir İlaveten konkordato talebinin reddinin yanı sıra tasdiki, tasdik talebinin reddi ve mühletinin uzatılması kararlarının da tescil olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Yapılan Diğer Bir Kısım Değişikler

Türk Ticaret Kanunun mülga 349. maddesine uygun bir şekilde kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanının ibrazı bir anonim şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvurular için aranan şartlar arasından çıkarılmıştır.

Yine değişiklik ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, Rekabet Kurumunun gelirleri arasında yer alan ve yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın on binde dördü nispetinde yapılacak ödemelere ilişkin “banka dekontu” ibaresi, “ödemenin yapıldığını gösterir belge” ifadesiyle değiştirilmiştir. Bu suretle ödeme yönetimi genişletilmiş diğer bir ifadeyle ödemenin tevsiki genişletilmiştir.

Ana Yönetmelikte değişiklik yapan Yönetmelik metni ve buna ilişkin Cumhurbaşkanı kararı ektedir.

KARAR

 

Share: