Bülten: 2019-84 Yabancı Merkezi Saklama Kuruluş Hesaplarının 193 Sayılı GVK’nun Geçici 67’nci Maddesi Kapsamında Tevkifat ve Bildirim Durumuna İlişkin 308 Nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan ve 7/8/2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de, sermaye piyasası işlemlerinin güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi tarafından kayden izlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Akabinde 22 Haziran 2019 tarih ve 30809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve (II-13.1 sayılı) Ana Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair (II-13.1.c) Sayılı Tebliğ’de, söz konusu Tebliğin 12’nci maddesinden sonra gelmek üzere “Yabancı merkezi saklama kuruluşu hesabı” başlıklı 12/A maddesi eklenmiştir. Bu değişiklikle eklenen 12/A Maddesi ile, yabancı merkezi saklama kuruluşu hesabının tanımı yapılmış, hesabın açılış koşullarının hangi birim tarafından ne şekilde belirleneceği izah edilmiş, yabancı merkezi saklama kuruluşları ile Merkezi Kayıt Kuruluşunun ilişkileri tanımlanmıştır.

Bu defa bahsi geçen “Yabancı merkezi saklama kuruluşu hesabı başlıklı” başlıklı maddeye ilişkin olarak 20 Kasım 2019 tarih ve 30954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 308 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile;

⎯ Hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulan hesaplar için tevkifat sorumluluğu ve,

⎯ Hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulan hesaplardan çıkan sermaye piyasası araçlarında maliyet bildirimi,

konularında düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre;

– Yabancı merkezi saklama kuruluşları ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşlarının yabancı merkezi saklama kuruluşları için belirlenmiş esaslara göre verdikleri saklama hizmetleri nedeniyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesi kapsamında tevkifat ve bildirim sorumluluklarının bulunmamaktadır.

– Toplu hesaplarda izlenen sermaye piyasası araçlarının müşterinin talimatına istinaden hesap dışındaki hak sahibi bazında tutulan başka bir hesaba virman yapılması durumunda, menkul kıymet alıcısı müşterinin yazılı olarak bildirdiği fiyat, söz konusu menkul kıymetlerin alış bedeli kabul edilecektir.

– Söz konusu bedel, menkul kıymetin virman veya satışının gerçekleştiği günden önceki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının %10 altında/üzerinde oluşabilecektir; ancak bildirilen bedelin %10’luk marjı aşması veya müşterilerin herhangi bir fiyat bildirmediği durumlarda söz konusu menkul kıymetin başka bir hesaba virmanının gerçekleştiği günden önceki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı esas alınacaktır.

– Ağırlıklı ortalama fiyat bilgisinin tespitinde virman gününden bir önceki günde Devlet tahvili ve hazine bonoları için T.C. Merkez Bankasınca açıklanan fiyatların dikkate alınması gerekecektir.

Söz konusu Tebliğ metni ektedir.

Bülten-2019-84-eki

Share: