Bülten: 2019-80 Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura Kapsamında Yapılan Satışlara İlişkin, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Bilindiği üzere Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar, 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında KDV’den istisnadır.

Bu hükme ilişkin olarak, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.2.2.) bölümünde gümrük beyannameli mal ihracatı kapsamında, Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) başlığı altında bu istisnadan faydalanabilme şartları parağraflar halinde sıralanmış, özel fatura düzenleme yetkisine sahip mükelleflerin bu şartların mevcudiyeti halinde KDV hesaplamadan işlem yapabilecekleri belirtilmiştir.

Bu defa 08.11.2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmi Gazete’de 28 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.2.2.) bölümünün beşinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş olup;

“Özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel fatura onaylanmış sayılır.”

Yapılan bu değişiklikle, istisnadan faydalanma şartları genişletilerek, uygulamada mükelleflerin işlemleri kolaylaştırılmıştır.

 

Share: