Bülten: 2019-63 İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilme Zorunluluğuna İlişkin İhracat Genelgesi’nde Değişiklik Yapıldı

4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenerek, bu tarihten itibaren 6 ay süreyle geçerli olmak üzere, ihracat bedellerin %80’nin yurda getirilmesinin tekrar zorunlu hale getirilmiş akabinde bu süre 04.03.2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

Tebliğde genel olarak bu zorunluluğa ilişkin usul ve esaslara yönelik düzenlemelere yer verilmiş, ilaveten;

– Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, haklı durumları değerlendirip sonuçlandırmaya, tereddütlü hususları gidermeye, Tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya, döviz getirme sürelerini uzatmaya, döviz getirme zorunluluğunu kısmen veya tamamen kaldırmaya, bu Tebliğde öngörülen miktarlar ile süreleri belirlemeye ve değiştirmeye yetkili olduğu,

– Tebliğin uygulanmasına yönelik Bakanlıkça belirlenecek usul ve esasların ise Merkez Bankasınca ilan edileceğinin,

Hüküm altına alınmıştı.

Bu yetki uyarınca Bakanlığın görüşü doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca hazırlanan “İhracat Genelgesi” Bankanın internet sitesinde yayımlanmıştı (2018/31 Sayılı Bülten).

Bu defa Bakanlığı’ın 17.09.2019 tarih ve 356693 sayılı yazısı ile İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedellerinin yurda getirilmesi” başlıklı 4’üncü maddesine aşağıdaki 9’uncu fıkra eklenmiştir.

“(9) Yurt içinde serbest dolaşımda bulunan malların gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya söz konusu mağazaların depolarına antrepo rejimi kapsamında antrepo beyannamesi ile alındığı işlemler için 2018-32/48 sayılı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.”

Yeni Fıkrada atıfta bulunulan, 2018-32/48 sayılı Tebliğin yine “İhracat bedellerinin yurda getirilmesi” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrası; (1) Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.” şeklinde olup buna göre, yurt içinde serbest dolaşımda bulunan malların gümrüksüz satış mağazalarına veya söz konusu mağazaların depolarına antrepo beyannamesi ile alındığı takdirde bu tür işlemler için ihracat bedellerinin yurda getirilmesi (ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde yurda getirilmesi ve bu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması) zorunluluğu uygulanmayacaktır.

Share: