Bülten: 2019-47 7167 Sayılı Torba Kanun ile Köprü Cezaları Kaldırdı, Hurda Araçlarda ÖTV İndirimine Zam Geldi

12/06/2019 Tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7176 Sayılı “Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 13 farklı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmış olup torba kanun mahiyetinde bu Kanun ile, farklı kurumların rutin ve gerekli mevzuat değişiklik taleplerinin karşılanmasının yanı sıra vergisel yada benzeri mali değere sahip düzenlemelerin detayları aşağıdaki gibidir;

1- Hurda indirimi tutarı artırıldı

Önceleri zaman zaman tek seferlik uygulanan daha sonra sınırlı süreli hale getirilen ve kamouyunda hurda indirimi olarak adlandırılan uygulama ile, ekonomik ömrünü tamamlamış olan, karayolunda teknik yetersizlik nedeniyle tehlikeye yol açan yahut buna benzer riskler içeren araçların hurdaya ayrılmak suretiyle trafikten çekilmesi yahut ihraç edilmesi durumunda, belirli bir motor hacminin altında kalmak şartıyla aynı cins sıfır araç alımında araç sahiplerine belirli tutarda ÖTV indirimi yapılmaktaydı.

Nitekim 7103 Sayılı Kanun’un Geçici 1’inci maddesi ile, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla, aynı cins bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden, Bakanlar Kurulunca, 10.000 TL’yi aşmamak üzere, araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre belirlenecek kısmın terkin edilmesine imkan tanınmış ve akabinde yayımlanan 2018/11750 Sayılı Karar ile yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek kısmı ile ilgili olarak araçlara göre belirleme yapılmıştı.

7103 Sayılı Kanunun’a ilişkin çıkarılan 1013 Sayılı Karar ile bahsi geçeen 2018/11750 sayılı Kararı eki Tablo aşağıdaki gibi değiştirilerek bu kapsamda terkin edilecek ÖTV tutarları tabloda yer aldığı şekilde yeniden belirlenmiş, buna ilişkin duyuru ve değerlendirmeye 2019/40 sayılı Bültende yer verilmişti.

01.05.2019 Tarihine Kadar Geçerli Olan Matrahlar 01.05.2019 Tarihine Kadar Geçerli Olan Matrahlar
Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL) Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL) Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL) Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL)
Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için 10.000

(12/06/2019 tarihinden itibaren 15.000 TL)

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için 10.000

(12/06/2019 tarihinden itibaren 15.000 TL)

Matrahı 46.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için 8.000 Matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar için 8.000
Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için 3.000 Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için 3.000

 

Bu defa 7176 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi ile 7103 sayılı Kanunun Geçici 1’inci maddesinde yer alan Hurdaya Çıkarılan Araçlar İle İlgili Terkin Edilecek azami 10.000 TL’lik ÖTV Tutarı 12/06/2019 tarihinden itibaren 15.000 TL’ye yükseltilmiştir.

2) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yapılan kaçak geçişlere ilişkin cezalara getirilen affın kapsama süresi uzatıldı

7176 Sayılı Kanun’un 15’inci maddesi ile, 01.01.2019-12.06.2019 tarihleri arasında araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçenlere verilen idari para cezalarının tahsilatından varsa yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmek kaydıyla vazgeçilmesi, aynı zamanda bu cezalar kapsamında tahsil edilen para cezalarının, ilgililerine, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması hâlinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilmesi imkanı getirilmiştir.

3) Rödovansçıların yer altındaki maden işlerine ilişkin maliyet artışlarının tamamının ödenmesi yerine, maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilmesi imkanı getirildi

7176 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesi ile 3213 sayılı Kanunun geçici 29’uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 29 – Bu Kanun kapsamında;

  1. a) Yer altındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin 11/9/2014 tarihi itibarıyla, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devam eden sözleşmeler ile bu Kanun kapsamındaki rödovans sözleşmesi ile çalışan rödovansçılara,
  2. b) Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer altı maden işletmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin 11/9/2014 tarihinden önce sözleşmeye bağlanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara,

4857 sayılı Kanunun 41 inci, 53 üncü ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile ek 9 uncu maddeyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilir. Destek tutarları belirlenirken kömür fiyatlarının değişimi de dikkate alınabilir. Bu destekler Genel Müdürlük bütçesine konulan ödeneklerden karşılanır. Maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu usul ve esasların uygulanma süresi Cumhurbaşkanınca belirlenir.”

Yapılan bu değişikliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının ihale veya rödovans sözleşmesi yolu ile iş yaptırdığı rödovansçıların yer altındaki maden işlerine ilişkin sözleşmelerde mevzuat değişikliği nedeniyle  meydana gelen maliyet artışlarının tamamının (fiyat farkı olarak) ödenmesi yerine, maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilmesi imkanı getirilmiş, destek tutarlarının belirlenmesinde kömür fiyatlarının değişiminin de dikkate alınması ve maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanan sözleşmeler için Kamu İhale Kurumunun teklif usulü kaldırılmıştır.

4) Kültür Bakanlığı Döner Sermayesine kurumlar vergisi muafiyeti getirildi

7176 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi ile 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu’nun 7’nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir;

“Döner sermaye, 3’üncü maddede sayılan iş, hizmet ve faaliyetleri dolayısıyla kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyetin, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerine şümulü yoktur.”

Yapılan bu değişiklikle Kültür Bakanlığı Döner Sermayesine Kurumlar Vergisi Muafiyeti getirilmiş olup ancak getirilen bu muafiyet Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan vergi tevkifatları kapsamamaktadır.

 

Share: