Bülten: 2019-42 Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde Bir Olarak Yeniden Belirlendi

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28. Maddesinde Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olduğu, aynı Kanunun 33. Maddesinde vergisinin nispeti % 15 (% 1) olduğu, kambiyo muamelelerinde ise nispetin matrahın binde biri olduğu, Cumhurbaşkanın bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % 1’e, kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve yukarıdaki oranları aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkili olduğu hüküm altına alnımıştır.

Bu yetkiye istinaden muhtelif tarihlerde yapılan düzenlemeler sonrasında, 15.04.2008 tarihinde yayımlanan 2008/13459 Sayılı BKK ile 01.05.2008 tarihinden bu tarafa kambiyo muamelelerinde BSMV (kambiyo gider vergisi) oranı %0 olarak uygulana gelmiştir.

Bu defa 15 Mayıs 2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1106 Cumhurbaşkanlığı kararı ile, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yer alan BSMV nispetlerinin tespiti hakkındaki 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı 15.05.2019 tarihinden itibaren binde 1 olarak belirlenmiştir.

Önceki Hali Sonraki Hali
“Madde 1- Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti;

…………………….

 

e) (2008/13459 sayılı B.K.K. ile değişen fıkra Yürürlük; 01.05.2008) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır,

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….

 

“Madde 1- Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti;

…………………..

 

“e) (2019/11106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değişen fıkra Yürürlük; 15.05.2019)  (Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanımların ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

…………………..

 

 

Yapılan bu değişiklik sonrası 15 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; banka, sigorta şirketleri, döviz bürosu veya bankerler tarafından gerçekleştirilen kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 oranında BSMV hesaplanacaktır. Ancak yine söz konusu düzenlemeye göre;

– Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışlarında,

– Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan kambiyo satışlarında,

– Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında,

satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin oranı sıfır olarak belirlenmiş olduğundan bu işlemler üzerinden BSMV hesaplanmayacaktır.

 

Share: