Bülten: 2019-107 2020 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Tespit ve İlan Edildi

Hatırlanacağı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23/12/2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı % 22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) olarak tespit etmişti.

Buna ilişkin hazırladığımız 2019/97 sayılı Bültenimizde de değindiğimiz üzere, (Cumhurbaşkanlığı’nca kendisine tanınan yetki çerçevesinde aksi yönde bir düzenleme yapılmadıkça ki; MTV yönünden aksi bir düzenleme yapıldı) yeniden değerleme oranına bağlı olarak çeşitli vergi, harç ve cezalar 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 22,58 (YirmiİkiVirgülElliSekiz) oranında artırılarak uygulanacaktır.

Diğer taraftan 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “Yetki” başlıklı 10. Maddesinde;

“(Değişik: 26/12/1993-3946/35md.) (Mülga birinci fıkra: 25/12/2003-5035/49 md.) Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

(Değişik üçüncü fıkra: 23/11/2000-4605/1 md.) Cumhurbaşkanı; (1)  

 1. a) Yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye, taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye,(2)

…………………………………………………

 1. c) EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye,

 

Yetkilidir.

 

(Değişik dördüncü fıkra: 28/11/2017-7061/25 md.) Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.”

 

hükmü yer almaktadır.

 

Nitekim 22/12/2019 tarihli ve 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 197 sayılı Kanunun 5’inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6’ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8’inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlar için 2020 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, 2019 yılı tutarlarının % 12 (on iki) oranında artırılarak belirlenmesine karar verilmiştir.

 

Akabinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bu oran dikkate alınarak 2020 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergilerinin belirlenmesine ve ilanına ilişkin hazırlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 52), 01 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 27 Aralık 2019 tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Buna göre, 01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları aşağıdaki gibidir;

 

 1. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

A.1. 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(I/A) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm’) Taşıtların Yaşlan ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutan (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 964 672 376 284 100
1301-1600 cm³ e kadar 1.678 1.258 730 516 198
1601-1800 cm³ e kadar 2.964 2.316 1.364 831 322
1801-2000 cm³ e kadar 4.670 3.596 2.114 1.258 496
2001-2500 cm³ e kadar 7.003 5.084 3.177 1.898 751
2501-3000 cm³ e kadar 9.766 8.495 5.307 2.854 1.048
3001-3500 cm³ e kadar 14.872 13.381 8.060 4.023 1.476
3501-4000 cm³ e kadar 23.383 20.191 11.891 5.307 2.114
4001 cm’ ve yukarısı 38.270 28.698 16.996 7.638 2.964

 

7103 sayılı Kanunun 21’inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun Geçici 8’inci maddesine eklenen fıkra uyarınca;  (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 

 1. a) 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,

 

 1. b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında,

 

 1. c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,

 

 1. d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında,

 

 1. e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında,

 

 1. f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,

 

 1. g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında,

 

 1. h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında,

 

ı) 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,

 

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

 

A.2. 01/01/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(I) Sayılı Tarife

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır

No

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3

yaş

4 – 6

yaş

7 – 11

yaş

12 – 15

yaş

16 ve yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 51.800’ü aşmayanlar 1 964 672 376 284 100
51.800’ü aşıp 90.800’ü aşmayanlar 2 1.059 739 413 313 110
90.800’ü aşanlar 3 1.156 806 451 341 120
1301 – 1600 cm³ e kadar 51.800’ü aşmayanlar 4 1.678 1.258 730 516 198
51.800’ü aşıp 90.800’ü aşmayanlar 5 1.846 1.384 803 566 217
90.800’ü aşanlar 6 2.014 1.510 875 618 237
1601 – 1800 cm³ e kadar 129.800’ü aşmayanlar 7 3.260 2.549 1.499 915 355
129.800’ü aşanlar 8 3.557 2.779 1.637 999 387
1801 – 2000 cm³ e kadar 129.800’ü aşmayanlar 9 5.136 3.955 2.325 1.384 545
129.800’ü aşanlar 10 5.603 4.316 2.536 1.510 595
2001 – 2500 cm³ e kadar 162.100’ü aşmayanlar 11 7.704 5.593 3.494 2.087 826
162.100’ü aşanlar 12 8.405 6.101 3.811 2.278 901
2501 – 3000 cm³ e kadar 324.400’ü aşmayanlar 13 10.741 9.345 5.838 3.140 1.152
324.400’ü aşanlar 14 11.719 10.194 6.369 3.426 1.257
3001 – 3500 cm³ e kadar 324.400’ü aşmayanlar 15 16.358 14.720 8.867 4.426 1.622
324.400’ü aşanlar 16 17.847 16.057 9.672 4.828 1.771
3501 – 4000 cm³ e kadar 519.200’ü aşmayanlar 17 25.720 22.210 13.080 5.838 2.325
519.200’ü aşanlar 18 28.060 24.228 14.271 6.369 2.536
4001 cm³ ve yukarısı 616.500’ü aşmayanlar 19 42.097 31.568 18.696 8.403 3.260
616.500’ü aşanlar 20 45.924 34.438 20.396 9.166 3.557
2- Motorsikletler
  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3

yaş

4 – 6

yaş

7 – 11

yaş

12 – 15

yaş

16 ve yukarı yaş
100-250 cm³’e kadar 180 135 99 62 24
251 – 650 cm³’e kadar 372 282 180 99 62
651 – 1200 cm³’e kadar 958 570 282 180 99
1201 cm³ ve yukarısı 2.324 1.536 958 761 372

 

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesine eklenen fıkralar uyarınca;

 

– (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 

 1. a) 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,
 2. b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,
 3. c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,
 4. d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,
 5. e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,
 6. f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,
 7. g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,
 8. h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında,

ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,

 

yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında,

 

– (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 

 1. a) 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
 2. b) 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,
 3. c) 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,
 4. d) 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında,

 

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında

 

vergilendirilecektir.

 

1.1.2018 tarihinden önce iktisap edilmiş ancak çeşitli nedenlerle kayıt ve tescil edilmemiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edildiği takdirde bu bölümde (yukarıda) yer alan tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde esas alınır.

 

Yukarıdaki tarifede yer alan taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınır. Bu uygulama, 20/12/2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde yer alan hükümlere göre yapılmakta olup Tebliğde, 14.12.2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasının usul ve esasları açıklanmıştır.

 

 1. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(II) Sayılı Tarife

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutan (TL)
1 – 6 yaş 7-15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 1.152 761 372
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 1.536 958 570
1901 cm³ ve yukarısı 2.324 1.536 958
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 2.908 1.737 761
26-35 kişiye kadar 3.487 2.908 1.152
36-45 kişiye kadar 3.881 3.292 1.536
46 kişi ve yukarısı 4.655 3.881 2.324
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 1.033 686 337
1.501-3.500 kg’a kadar 2.091 1.212 686
3.501-5.000 kg’a kadar 3.141 2.614 1.033
5.001-10.000 kg’a kadar 3.487 2.962 1.389
10.001-20.000 kg’a kadar 4.191 3.487 2.091
20.001 kg ve yukarısı 5.242 4.191 1.436

 

7103 sayılı Kanunun 17’nci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde yer alan minibüs tanımının değiştirilmesi neticesinde oturma yeri on yedi kişiye kadar olan ve insan taşımak amacıyla imal edilmiş taşıtlar da minibüs olarak vergilendirilecektir.

 

7103 sayılı Kanunun 19’uncu maddesiyle 197 sayılı Kanunun 6’ncı maddesine eklenen fıkralar uyarınca;

 

– (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 

 1. a) 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
 2. b) 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında,

 

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında,

 

– (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında

 

vergilendirilecektir.

 

 1. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve

Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutan (TL)
1 – 3 yaş 4-5 yaş 6 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 19.463 15.563 11.670 9.334
1.151 – 1.800 kg.’a kadar 29.200 23.354 17.515 14.011
1.801 – 3.000 kg.’a kadar 38.940 31.150 23.354 18.684
3.001 – 5.000 kg.’a kadar 48.679 38.940 29.200 23.354
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 58.419 46.732 35.044 28.031
10.001 -20.000 kg.’a kadar 68.157 54.522 40.886 32.700
20.001 kg. ve yukarısı 77.893 62.308 46.732 37.384

 

197 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Share: