Bülten: 2019-104 Tecil Faizi Oranı 30/12/2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %15’e Düşürülmüştür

Geçtiğimiz günlerde 1592 Karar ile 01/07/2019 tarihinden bu yana aylık %2,5 olarak uygulanmakta olan gecikme zammı (ve aynı zamanda gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı) önce 02/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2’ye indirilmiş, bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan 1947 sayılı Karar ile de %1,6’ya indirilmişti.

Yine ekonomik verilerdeki düzelmeye bağlı olarak Merkez Bankasının zorunlu karşılık oranlarında ve kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranlarında indirme gitmesi, özellikle başta kamu bankaları olmaz üzere sıfır konut kredi faizleri ve diğer kredi faizlerinde indirime gitmesini, bu gelişmelere paralel şekilde, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının (21/12/2019 tarihinden geçerli olmak üzere) yıllık %12,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık %13,75’e indirilmesi kararları izlemişti.

Bu defa 30/12/2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5)” ile tecil faizi oranı yıllık %19 olarak uygulanmaktayken 30/12/2019 tarihinden geçerli olmak üzere %15’e düşürülmüştür.

Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine istinaden 30/12/2019 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

30/12/2019 Tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden 29/12.2019 tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranda, 30/12/2019

tarihinden itibaren de yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde, 30/12/2019 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının, 30/12/2019 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, 29/12/2019 tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlarda, 30/12/2019 itibaren de yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı %15 oranı dikkate alınarak tespit edilecektir.

Dönemler itibariyle aylık tecil faizi oranları tablodaki gibidir.

 

Dönem Oran (Yıllık %) Yasal Düzenleme
04.03.2005 – 27.04.2006 30 434 seri no.lu Tahsilât Genel Tebliği
28.04.2006 – 20.11.2009 24 438 seri no.lu Tahsilât Genel Tebliği
21.11.2009 – 20.10.2010 19 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 1
21.10.2010 – 05.09.2018 12 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 2
06.09.2018 – 25.10.2019 22 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 3
25.10.2019 – 29.12.2019 19 Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 4
25.10.2019 – 15 Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 5

 

Share: