Bülten: 2019-103 30 Aralık 2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gecikme Zammı Oranı Aylık % 1,6 Oldu

Özellikle konomik kriz dönemlerinde finansman sıkıntısı çeken mükellefler  başta maliye olmak üzere kamu kurumlarına olan vergi vb yükümlülüklerini erteleme yoluna gitmekte bu suretle vadesinde ödemeyerek kamuya olan borçlarını alternatif finansman kaynağı olarak kulanmaktadırlar.

Kamuya olan borçların normal vadesinde ödenmeyerek alternatif finansman kaynağı olarak kullanılmasının  önüne geçilebilmek için bu borçların vadesinde ödenmemesi halinde uygulanmakta olan gecikme zammı oranı artırılarak piyasa faiz oranlarına eşitlenmekte ve mükellefler tarafından  kamuya olan borçların normal vadesinde ödenmeyerek ertelenmesinin avantajı ortadan kaldırılmaktadır.

Nitekim 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesi hükmüne göre, amme alacağının vadesinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmakta, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı ise günlük olarak hesap edilmektedir.

01.12.2000 Tarihine kadar aylık % 6 olarak uygulanmakta olan bu oran, o tarihten itibaten peyder pey %1.40’a kadar düşürülmüş, 05.09.2018 tarihinden geçerli olmak üzere uzunca bir aradan sonra ilk defa artırılarak %2’ye yükseltilmiş, akabinde  1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren aylık % 2,5’e yükseltilmiştir.

Bu defa ekonomik verilerdeki düzelmeye bağlı olarak Merkez Bankasının zorunlu karşılık oranlarında ve kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranlarında indirme gitmesi, özellikle başta kamu bankaları olmaz üzere sıfır konut kredi faizleri ve diğer kredi faizlerinde indirime gitmesini, bu gelişmelere paralel şekilde, gecikme zammı oranlarında indirim kararları izlemiştir.

Nitekim 02 Ekim 2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1592 sayılı Karar ile  gecikme zammı oranı önce 2/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere %2’ye indirilmiş daha sonra da bugünkü (30 Aralık 2019 tarih ve 30994 sayılı) Resmi Gazetede yayımlanan 1947 sayılı Karar ile de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinde yer alan ve aylık % 2 olarak uygulanmakta olan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere 1,6 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Bunun yanı sıra sadece gecikme zammı oranı değil bu orana bağlı olarak yine 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112. Maddesinde düzenlenen gecikme faizi oranı ile 371. Maddesinde düzenlenen pişmanlık zammı oranı da 30 Aralık 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık % 1,6 olmuştur.

Geçmiş uygulanan gecikme zammı ve gecikme faizi oranları dönemler itibariyle aşağıdaki gibidir.

Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi Oranları
Uygulandığı dönem Aylık oran
30.12.2019’dan itibaren 1,60%
02.10.2019 – 29.12.2019 2,00%
01.07.2019 – 01.10.2019 2,50%
05.09.2018 – 30.06.2019 2,00%
19.10.2010 – 04.09.2018 1,40%
19.11.2009 – 18.10.2010 1,95%
21.04.2006 – 18.11.2009 2,50%
02.03.2005 – 20.04.2006 3,00%
12.11.2003 – 01.03.2005 4,00%
31.01.2002 – 11.11.2003 7,00%
29.03.2001 – 30.01.2002 10,00%

 

Share: